1394/7/27 کمک در ارتباط با پورتال اساتید    
 
     
 

در صورت نیاز به کمک در ارتباط با پورتال اساتید لطفآ با آقای مهندس ابراهیمی در مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه شماره تلفن  32240658 تماس حاصل نمایید.