�������������� �������������� �� ������������ (6)

گروه پرستاری
گروه پرستاری داخلی و جراحی
گروه مدیریت، پرستاری روان، بهداشت جامعه و فن
گروه مامایی
گروه پرستاری کودکان
گروه تحصیلات تکمیلی