���������������� ���������� ���������� �� �������������� (4)

مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی
مرکز تحقیقات تومور توپر
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
مرکز تحقیقات نفرولوژی و پیوند کلیه