لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده پزشکی-گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی >>> (3)

1- حمیدرضا خلخالی
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/khalkhali
2- رسول انتظارمهدی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/entezarmahdi
3- محمد حیدری
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/heidari_m