لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده پزشکی-گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی >>> (4)

1- جواد رسولی چچکلوی حاجی آقا
استادیاز
http://faculty.umsu.ac.ir/rasouli2
2- حمیدرضا خلخالی
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/khalkhali
3- رسول انتظارمهدی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/entezarmahdi
4- محمد حیدری
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/heidari_m