لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده پزشکی-گروه پزشکی قانونی و مسمومیت ها >>> (4)

1- بهزاد بوشهری
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/bushehri
2- دکتر محمد دلیرراد
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/md
3- دکتر محمد مجیدی
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/mmajidi
4- عادل قرآنی اعظم
هیئت علمی (استادیار)
http://faculty.umsu.ac.ir/ghoraniazam