لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده پزشکی-گروه بیماری داخلی >>> (19)

1- ابراهیم صادقی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/sadeghi
2- اسد هاشمی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/hashemi
3- بهداد بروفه
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/broofeh
4- جواد زینالی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/zeinali
5- خدیجه مخدومی
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/makhdoomikh
6- دکتر علی عیشی
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/eyshi
7- دکتر مهدیا غلام نژاد
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/gholamnejad
8- دکتر یوسف روستا
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/yousefroosta
9- رامین بهروزیان
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/behroozian
10- رضا دین پرست صالح
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/dinparast
11- سیدمصطفی سیدمردانی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/mardani
12- علی جعفری حیدرلو
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/jafari2
13- علیرضا مهدی زاده
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/mehdizadeh
14- لاله جعفری
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/jafari
15- محمدحسین رحیمی راد
استاد
http://faculty.umsu.ac.ir/rahimirad
16- معصومه ربیعی پور
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/rabieepour
17- میر امیر آغداشی
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/aghdashi
18- ندا ولی زاده
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/valizadeh1
19- کامران شاطری
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/shateri