لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده پزشکی-گروه بیماری داخلی >>> (24)

1- ابراهیم صادقی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/sadeghi
2- ابراهیم محمدی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/ebrahimmohammadi
3- اسد هاشمی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/hashemi
4- بهداد بروفه
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/broofeh
5- جواد زینالی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/zeinali
6- خدیجه مخدومی
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/makhdoomikh
7- دکتر علی عیشی
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/eyshi
8- دکتر مهدیا غلام نژاد
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/gholamnejad
9- دکتر یوسف روستا
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/yousefroosta
10- رامین بهروزیان
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/behroozian
11- رحیم اصغری
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/rahimasghari
12- رضا دین پرست صالح
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/dinparast
13- سعید رضوی دیزجی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/saeidrazavi
14- سیدمصطفی سیدمردانی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/mardani
15- شهرزاد شکوفی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/shahrzadshokoofi
16- علی جعفری حیدرلو
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/jafari2
17- علیرضا مهدی زاده
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/mehdizadeh
18- لاله جعفری
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/jafari
19- محمدحسین رحیمی راد
استاد
http://faculty.umsu.ac.ir/rahimirad
20- محمدرضا پاشائی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/mohammadrezapashaei
21- معصومه ربیعی پور
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/rabieepour
22- میر امیر آغداشی
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/aghdashi
23- ندا ولی زاده
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/valizadeh1
24- کامران شاطری
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/shateri