لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده پزشکی-گروه بیماری داخلی اعصاب >>> (2)

1- آرش موسی الرضایی اقدم
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/mosarrezaii
2- سورنا نظرباغی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/nazarbaghi