لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده پزشکی-گروه گوش - حلق - بینی >>> (2)

1- اسماعیل زاده
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/esmaeizadeh
2- حسن لطیفی
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/latifi