لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده پزشکی-گروه بیماری های کودکان >>> (18)

1- احد قضاوی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/ghazavi
2- احمد علی نیکی بخش
استاد
http://faculty.umsu.ac.ir/nikibakhsh
3- دکتر افسانه فرخندی سرخابی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/farkhondi
4- دکتر رقیه غفاری
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/ghaffari
5- دکتر زهرا فکور
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/fakoor
6- دکتر عزت الله عباسی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/abbasi
7- دکتر فرید قاصی زاده
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/ghazizadeh
8- ساسان حجازی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/hejazi
9- شاهصنم غیبی
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/shahsanamgheibi
10- علی آقایار ماکویی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/aghayar
11- محمد رادور
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/radvar
12- محمد والی بلوچ
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/vali
13- محمد کرمی یار
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/karamiyar
14- مرجان کوهنورد
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/kouhnavardm
15- مهران نوروزی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/noroozi
16- نگین رستم زاده
تخصص
http://faculty.umsu.ac.ir/nerostamzadeh
17- هاشم محمودزاده
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/mahmoodzadeh
18- کامران دهقان
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/dehghan