لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده پزشکی-گروه رادیولوژی >>> (2)

1- افشین محمدی
استاد
http://faculty.umsu.ac.ir/mohammadi2
2- دکتر یلدا صنیعی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/saniee