لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی-گروه مدیریت، پرستاری روان، بهداشت جامعه و فن >>> (4)

1- آرام فیضی
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/aramfeizi
2- زینب محمدیان
مربی
http://faculty.umsu.ac.ir/zeinabmohammadian
3- سهیلا آهنگرزاده
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/ahangarzadeh
4- مولود رادفر
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/mradfar