لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده پیرا پزشکی-گروه تصویر برداری >>> (2)

1- رضا زهدی اقدم
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/zohdiaghdam
2- نصراله جباری
استاد
http://faculty.umsu.ac.ir/jabbari