لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده پیرا پزشکی-گروه هوشبری و اتاق عمل >>> (2)

1- آوات یوسفی آذر
مربی
http://faculty.umsu.ac.ir/yousefiazar
2- سیدمرتضی موسوی
دکتری
http://faculty.umsu.ac.ir/dsmm