لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده پزشکی-گروه معارف اسلامی >>> (4)

1- اسمعیل زینالی
مربی
http://faculty.umsu.ac.ir/zeinali1
2- رضا فیروزی
استاد تمام
http://faculty.umsu.ac.ir/firouzi
3- غلامرضا اسم حسینی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/esmhoseini
4- محمد یوسفی اصل
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/yousefiasl