لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده بهداشت-گروه حشره شناسی پزشکی >>> (2)

1- صابر قلی زاده
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/sabergholizadeh
2- علیرضا چاوشین
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/chavshin