لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده دارو سازی-گروه بیوتکنولوژی داروئی و فارماکوگنوزی >>> (2)

1- زهرا مرادپور
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/moradpour
2- عبدالله قاسمیان
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/abdollahghasemian