لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده دارو سازی-گروه داروسازی بالینی و مدیریت و اقتصاد دارو >>> (5)

1- آیدا اسماعیلی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/aydaesmaeili
2- افشین شیوا
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/shiva
3- زهرا علی محمد قلیچ خان
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/ghelichkhan
4- شیماحتم خانی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/hatamkhani
5- هادی عباسیان
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/abbasian