لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده دارو سازی-گروه فارماسوتیکس >>> (2)

1- آذین جهانگیری
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/jahangiri
2- شهرام امامی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/shahramemami