لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی-گروه پرستاری کودکان >>> (3)

1- ژاله زینالی
مربی
http://faculty.umsu.ac.ir/zh.zeinali
2- سیما پورتیمور
مربی
http://faculty.umsu.ac.ir/simapure
3- محبوبه اقدمی
مربی
http://faculty.umsu.ac.ir/aghdami.m