لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی-گروه آسیب شناسی دهان، فک، و صورت >>> (2)

1- سمیرا مصطفی زاده
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/mostafazadeh
2- مائده وکیلی ساعتلو
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/vakili.maedeh