لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده پزشکی-گروه علوم تربیتی >>> (2)

1- دکتر جاوید فریدونی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/fereidoni
2- صدیقه گل محمدی امینی
مربی
http://faculty.umsu.ac.ir/golmohammadi1