لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی-گروه دندانپزشکی کودکان >>> (4)

1- الهام نیک نژاد
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/niknejad
2- پیمانه مارسولی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/marasuli
3- زهرا رضوی روحانی
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/razavi
4- مهشید شادفر
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/shadfar