لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده پزشکی-گروه بهداشت پزشکی اجتماعی >>> (4)

1- رسول قره آغاجی اصل
دانشیار
http://faculty.umsu.ac.ir/gharaaghaji
2- رضا پورعلی
مربی
http://faculty.umsu.ac.ir/pourali
3- زهرا یکتا
استاد
http://faculty.umsu.ac.ir/yekta
4- علیرضا دیدارلو
استادیار
http://faculty.umsu.ac.ir/didarloo