معصومه همتی مسلک پاک
 • نام و نام خانوادگی
  • معصومه همتی مسلک پاک
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه پرستاری داخلی و جراحی
 • ایمیل
  • hemmatma@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           

درجه علمی

دانشیار

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده (1)
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • معصومه همتی مسلک پاک
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه پرستاری داخلی و جراحی
 
        بیوگرافی کوتاه

درجه علمی

دانشیار

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-.
مقالات (1)

1-.
دروس تدریس شده (1)

1-.
سوابق کاری و اجرایی (1)

1-.