معصومه همتی مسلک پاک
 • نام و نام خانوادگی
  • معصومه همتی مسلک پاک
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه پرستاری داخلی و جراحی
 • ایمیل
  • hemmatma@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           

درجه علمی

دانشیار

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات (95)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده (7)
کتاب های چاپ شده (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • معصومه همتی مسلک پاک
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه پرستاری داخلی و جراحی
 
        بیوگرافی کوتاه

درجه علمی

دانشیار

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی پرستاری از ارومیه.

2-کارشناسی ارشد پرستاری از تبریز.

3-دکترای آموزش پرستاری از تربیت مدرس.
مقالات (95)

1-Masumeh Hemmati Maslakpak,Behrooz Rezaei , Naser Parizad, "Does family involvement in patient education improve hypertension management? A single-blind randomized, parallel group, controlled trial".

2- "Factors affecting conscience-based nursing practices: A qualitative study".

3- "The effect of group discussion based on healthy lifestyle on control of hypertension".

4- "بررسی تأثیر اجراي برنامه ي خود مراقبتی بر اساس الگوي اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی".

5- "بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاري در مورد پیشگیري از خطاهاي دارویی در بخش اطفال".

6- "The Effect of Teach-Back Training on Self Management in Kidney Transplant Recipients: A Clinical Trial".

7- "EFFECT OF SELF-CARE EDUCATION WITH TEACH–BACK STRATEGIES ON SELF-ESTEEM IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL".

8- "A STUDY OF THE EFFECT OF SELF -CARE PROGRAM BASED ON OREM’S MODEL ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH HEART FAILURE".

9- "بررسی تأثیر اجراي الگوي توانمندسازي خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی پیوند کلیه".

10- "تأثیر مصاحبه انگیزشی مبتنی بر خودکارآمدي بر نتایج آزمایشگاهی در مبتلایان به دیابت نوع دو".

11- "ارتباط رفتارهای خودمراقبتی با بستری مجدد در افراد با نارسایی قلبی".

12- "The Effect of Family-Based Telephone Follow-Up on Self-Care of Patients with Diabetes".

13- "Effects of Face-to-Face and Telephone-Based Family-Oriented Education on Self-Care Behavior and Patient Outcomes in Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial".

14- "تأثیر آموزش مبتنی بر دستورالعمل بالینی بر عملکرد پرستاران در پیشگیري از پنومونی وابسته به ونتیلاتور".

15- "بررسی مقایسه اي عزتنفس بیماران تحت همودیالیز با گیرندگان پیوند کلیه".

16- "بررسی تأثیر مراقبت خانواده محور بر آزمایشهاي پاراکلینیکی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو".

17- "بررسی تاثیرمداخله آموزشی مبتنی بر الگوی بزنف بر سبک زندگی بیماران مبتلا به بیماری نارسایی قلبی".

18- "Preventing and managing diabetic foot ulcers: application of Orem’s self-care model".

19- "تأثیر بحث گروهی مراقبت محور بر روي فرسودگی مراقبین از بیماران تحت همودیالیز".

20- "تأثیر اجراي نظریه ارتباطات بین فردي پپلائو بر استرس بیماران تحت همودیالیز".

21- "بررسی شیوع اضافه وزن و چاقی مرکزي و عمومی در دختران مقطع دبیرستان شهر ارومیه".

22- "تأثیر اجرای برنامه مراقبتی بر اساس الگوی سازگاری روی بر آثار خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس".

23- "بررسی تأثیر برنامه آموزشی نیاز - محور بر میانگین اضطراب خانواده بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر".

24- "The Effects of a Care Program Based on the Roy Adaptation Model on Nursing Home Residents’ Quality of Life".

25- "تأثیر بحث گروهی مبتنی بر سبک زندگی سالم خانواده محور بر کنترل پرفشاري خون".

26- "بررسی تأثیر آموزش برنامه ریزي عصبی-کلامی بر سلامت روان پرستاران بخشهاي ویژه شهر ارومیه".

27- "بررسی تأثیر آموزش بر اساس الگوي بزنف بر نگرش، هنجارهاي ذهنی، قصد رفتاري و عوامل قادرکننده مربوط به سبک زندگی سالم در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی".

28- "ررسی تأثیر اجراي الگوي سازگاري روي بر شدت خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس".

29- "The Effect of Care Plan Application Based on Roy’s Adaptation Model on The Spiritual Well-Being of Elderly People in Urmia Nursing Homes".

30- "بررسي رابطه تفكر انتقادي و خودكارآمدي دانشجويان پرستاري".

31- "The Effects of a Self-Care Educational Program Based on Orem’s Theory on the Quality of Life of Elderly People Residing in Nursing Homes".

32- "تأثیر اجراي برنامه خودمراقبتی بر اساس الگوي اورم بر رفتارهاي خودمراقبتی در بیماران مبتلا به زخم پاي دیابتی".

33- "بررسی تأثیر آموزش خانواده محور بر خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو".

34- "Distance education and diabetes empowerment: A single-blind randomized control trial".

35- "تأثیر پیام کوتاه بر پایبندي به توصیه هاي درمانی در بیماران مبتلا به پرفشاري خون".

36- "A Comparison between The Effectiveness of Short Message Service and Reminder Cards Regarding Medication Adherence in Patients with Hypertension: A Randomized Controlled Clinical Trial".

37- "The Effect of Care Plan Application Based on Roy’s Adaptation Model on The Spiritual Well-Being of Elderly People in Urmia Nursing Homes".

38- "تأثیر آموزش مبتنی بر کارتهای یادآور بر پایبندی به توصیه های درمانی در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون کنترل نشده مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا علیه السلام ارومیه".

39- "وقفههای تنفسی در خواب، کیفیت خواب و فشار خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو".

40- "Sources of Nursing Clinical Education Stressors and Students’ Coping Styles Against Them".

41- "مقايسه تأثير آموزش خودمراقبتي به دو روش چهره به چهره و ويدئوئي بر عزت نفس بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليه تحت درمان با همودياليز".

42- "Design and Psychometric Propertes of a Self-Care Questonnaire for the Elderly".

43- "تأثیر اجراي الگوي آموزش مبتنی بر شایستگی بر مهارتهاي ارتباطی دانشجویان پرستاري".

44- "تأثیر اجراي الگوي آموزش مبتنی بر شایستگی بر عملکرد بالینی دانشجویان پرستاري در بخش مراقبتهاي ویژه قلبی".

45- "تأثير اجراي برنامه پيير منتورينگ بر ميزان اضطراب دانشجويان پرستاري در محيط باليني".

46- "تأثير مداخلات پرستاري کاهنده اضطراب بر ميزان رضايت بيماران کانديد آندوسکوپي".

47- "The Impact of Team-Based Learning on Nervous System Examination Knowledge of Nursing Students".

48- "The effect of neuro-linguistic programming on occupational stress in critical care nurses".

49- "A Comparison of Face to Face and VideoBased Self Care Education on Quality of Life of Hemodialysis Patients".

50- "ازدواج از نگاه دختران نوجوان مبتلا به دیابت: یک تحقیق کیفی".

51- "Development and psychometric properties of “Iranian Diabetic Adolescent Girl’s Quality of Life” questionnaire".

52- "BARRIERS OF RESEARCH UTILIZATION IN PRACTICE BY NURSES OF URMIAUNIVERSITYOF MEDICAL SCIENCES".

53- "BARRIERS OF RESEARCH UTILIZATION IN PRACTICE BY NURSES OF URMIAUNIVERSITYOF MEDICAL SCIENCES".

54- "Evaluation of nursing students perception of using Team-based Learning (TBL) during teaching process".

55- "تاثیر آموزش گزارش نویسی مشکل مدار بر ویژگی هاي گزارش پرستاري".

56- "The Effect of Tele-Education by Telephone and Short Message Service on Laboratory Parameters in Patients with Type 2 Diabetes".

57- "Relationship between the communication skill of nurse - patient with patient safety in the critical care units".

58- "The effect of problem-based learning training on nursing students critical thinking skills".

59- "The Impact of problem-solving based learning education on the self-efficacy of nursing students".

60- "The Effect of Reminiscence Group Therapy on Iranian Elderly Mental Health at Nursing Home Residents".

61- "JOB STRESSORS IN CRITICAL CARE NURSES".

62- "بررسی رابطه بین شاخص توده بدنی و وقفه تنفسی خواب در بیماران دیابتی نوع دو".

63- "تأثير خاطره گويي بر عزت نفس سالمندان ساكن در خانه هاي سالمندان اروميه".

64- "تأثير فعاليت بدني منظم در منزل بر كيفيت زندگي بيماران تحت جراحي بايپس عروق كرونر".

65- "ATTITUDE AMONG URMIA MEDICAL UNIVERSITY HEALTH WORKERS ABOUT PATIENT SAFETY".

66- "کیفیت زندگی دختران نوجوان دیابتی".

67- "تاثیر برنامه خودمراقبتی اورم بر توان خودمراقبتی سالمندان".

68- "خود درمانی در زنان باردار".

69- "بررسی پرونده های شکایات وارده به سازمان نظام پزشکی استان آذربایجان غربی".

70- "تأثير اجراي برنامه مربي همتا بر عوامل تنش زاي محيط باليني دانشجويان پرستاري".

71- "PATIENTS SAFETY STATUS IN INTENSIVE CARE UNIT OF URMIA HOSPITALS FROM NURSES VIEWPOINT".

72- "تأثیر آموزش حل مسئله بر دیدگاه دانشجویان سال چهارم پرستاري از موفقیت".

73- "ارتقاي خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع :2آموزش از راه دور".

74- "رابطه كمبود آهن و سندرم پاهاي بيقرار در بيماران تحت همودياليز".

75- "بررسی عملکرد مدیران و پرستاران در مراقبت ایمن از بیماران از دیدگاه پرستاران".

76- "تبيين تجارب دانشجويان پرستاري در زمينه مشكلات آموزش دروس نظري پرستاري با روششناسي كيفي".

77- "بررسي عملکرد ارتباطي پرستاران با بيماران بستري در بخشهاي ويژه بيمارستان آموزشي و غير آموزشي شهر اروميه".

78- "تاثیر آموزش به شیوه پییرمنتورینگ بر عملکرد بالینی دانشجویان ترم دوم پرستاری".

79- "تأثير آموزش از راه دور به وسيله تلفن و سرويس پيام کوتاه بر کنترل قند خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲".

80- "بررسی تاثیر اجراي برنامه ي خود مراقبتی اورم بر عزت نفس سالمندان ساکن خانه هاي سالمندان ارومیه".

81- "تأثير فعاليت بدني منظم در منزل بر وضعيت جسمي بيماران تحت جراحي باي پس عروق کرونر".

82- "Restless legs syndrome and the quality of sleep in type II diabetes".

83- "وقفههاي تنفسي خواب و سندرم متابوليک در بيماران تحت همودياليز".

84- "آموزش باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان پرستاري: يك مطالعه كيفي".

85- "کيفيت خواب دانشجويان پرستاري ساکن خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشکي اروميه".

86- "نگرانيهاي والدين دختران نوجوان مبتلا به ديابت: يك مطالعه كيفي".

87- "محافظ های مفصل ران و نقش آنها در پيشگيري از شکستگي مفصل ران".

88- "Iranian diabetic adolescent girls’ quality of life: perspectives on barriers".

89- "اعتقادات معنوي و كيفيت زندگي: يك مطالعه كيفي از ديدگاه دختران نوجوان مبتلا به ديابت".

90- "مشكلات رواني - اجتماعی دختران نوجوان مبتلا به ديابت".

91- "بررسي نيازهاي آموزضي بيماران تحت اعمال جراحي عمومي در بيمارستان آموزضي درماني امام خميني اروميه در سال 138".

92- "بررسي عملكرد كاركنان زن دانشگاه علوم پسشكي اروميه در پيشگيري از پوكي استخوان".

93- "بررسی تاثیر آموزش در منزل بر وضعیت سلامت جسمی بیماران تحت درمان با همودیالیز".

94- "بررسي ارتباط بيماران سرطان با پرستاران در بيمارستان امام خميني اروميه سال 13".

95-مهین یزدانی، معصومه همتی، سوسن ولیزاده، حمید اصغری, ""بررسی سطح اضطراب والدین به هنگام پذیرش و ترخیص کودکان بستری".
دروس تدریس شده (7)

1- "تحقیق ترکیبی و ابزار سازی (دکتری)".

2- "روش شناسی در تحقیقات پرستاری (دکتری)".

3- "نظريه ها و مفاهيم پرستاري و كاربرد آنها در پرستاری".

4- "پرستاری مراقبت ویژه ارشد".

5- "بیماران مبتلا به بيماريهاي غدد".

6- "مراقبت های پرستاری از بیماران مبتلا به بيماريهاي اسکلتی و بافت همبند".

7- "مراقبت های پرستاری از بیماران مبتلا به بيماريهاي اعصاب".
کتاب های چاپ شده (1)

1-دکتر مدینه جاسمی، سیما پورتیمور، دکتر معصومه همتی, "هولیسم در پرستاری".
سوابق کاری و اجرایی (12)

1-عضو شورای آموزشی دانشگاه، 1394- ادامه دارد.

2-معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی (1394 – ادامه دارد).

3-عضو شوراي پژوهشي مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک (1393- ادامه دارد).

4-عضو موسس مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک.

5-عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده (1389- ادامه دارد).

6-عضو شوراي آموزشي دانشكده (1389- ادامه دارد).

7-عضو شوراي پژوهشي دانشكده (1391- ادامه دارد).

8-مدير گروه داخلي جراحي و فن (1394- 1391).

9-مدير تحصيلات تكميلي دانشكده پرستاري و مامايي اروميه (1390 تا 1394).

10-مسئول EDO دانشكده پرستاري و مامايي اروميه (1390-1388) .

11-عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اروميه (1381-ادامه دارد ).

12-عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد (1378-1381).