حسن یوسف زاده
 • نام و نام خانوادگی
  • حسن یوسف زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری ph.D
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بهداشت عمومی
 • ایمیل
  • yusefzadeh.h@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات (19)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
پروژه های تحقیقاتی (5)
دروس تدریس شده (11)
کتاب های چاپ شده (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسن یوسف زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری ph.D
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه بهداشت عمومی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- "دکتری اقتصاد سلامت", دانشگاه علوم پزشکی ایران, 93-1389".

2- "کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت", دانشگاه علوم پزشکی ایران, 87-1384".

3- "کارشناسی بهداشت عمومی", دانشگاه علوم پزشکی ایران, 83-1381".

4- "کاردانی (ناپیوسته) بهداشت عمومی", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 81-1379".
مقالات (19)

1-H Shabaninejad , H Yusefzadeh , Gh Mehralian , B Rahimi, "The Structure of the World Pharmaceutical Market: Prioritizing Iran’s Target Export Markets", Iranian Journal of Pharmaceutical Research (IJPR), 2018, in press.

2-B Najafia, A Mahboub-Ahari, S Nouraei, H Yusefzadeh, "The Study of Effective Factors on Iran’s Pharmaceutical Export Supply and Demand", Iranian Journal of Pharmaceutical Research (IJPR), 2018, in press.

3-عبادی فرد آذر ف، محبوب اهری ع و یوسف زاده ح, "محاسبه هزینه تمام شده آموزش دانشجو در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) ", مجله علمی پژوهشی مدیریت حسابداری, 1388.

4-هادیان م، حقانی ح و یوسف زاده ح, "تخمین و مقایسه بهره وری شعب سازمان تامین اجتماعی تهران طی سال های 83-1379", مجله علمی پژوهشی مدیریت سلامت, 1387, 11(32),63-70.

5-Shahrukh Raiisian, Eslamyan Maram, Farhad Lotfi, Hassan Yusefzadeh, Rohollah Kalhor, "Comparison of Productivity between University and Non-University", Jundishapur Sci Med J, 2014, 13 (6), 689-698.

6-M Hadian, B Rahimi, A Valinejadi, H Yusefzadeh, F Faghisolouk, "An Analysis of Productivity in Hospitals Affiliated to Iran and Tehran Universities of Medical Sciences: 2006-2011", Journal of Health Administration , 2015, 17 (58), 72-84.

7-M Abedi, M Bahrami, H Yusefzadeh, MM Kiani, "Economic Efficiency of Intensive Care Units Department of Hospitals Affiliated With Yazd University of Medical Sciences: A DEA Approach", Health Based Research , 2016, 2 (1), 29-38.

8-RML Amin Farjami, Bahram Nabilou, Hasan Yusefzadeh, "COMPARISON OF ESOPHAGECTOMY WITH AND WITHOUT PLACEMENT OF JEJUNOSTOMY TUBE", The J Urmia Nurs Midwifery Fac , 2017, 14 (11), 960-968.

9-B Rahimi, H Yusefzade, N Khalesi, A Valinejadi, A Gozali, S Akbari, "Analysis of the efficiency and optimal consumption of resources in selected hospitals in Urmia province through data envelopment analysis", Journal of Health Administration , 2012, 15 (47), 91-102.

10-B Nabilou, H Yusefzadeh, P Salem Safi, "Performance assessment of health system reform plan in the hospitals affiliated with urmia university of medical sciences", The J Urmia Nurs Midwifery Fac , 2017, 14 (11), 896-905.

11-J Aghazadeh, ME Motlagh, R EntezarMahdi, M Eslami, I Mohebbi, H Yusefzadeh, "Cause-specific mortality among women of reproductive age: Results from a population-based study in an Iranian community", Sexual & Reproductive Healthcare , 2017, 14, 7-12.

12-HR Khalkhali, H Yusefzadeh, B Nabilou, "Equipment’s Layout and Performance in Health Houses: A Correlational Before-After Study", International Journal of Contemporary Research and Review , 2017, 8 (9), 20287-20293.

13-Yusefzadeh H, Salem Safi P, Nabilou B, "Health System Reform Plan and Performance of Hospitals: an Iranian Case Study", Materia socio-medica , 2017, 29 (3), 201.

14-S Aghlmand, B Rahimi, H Farrokh-Eslamlou, B Nabilou, "Determinants of Iran’s bilateral intra-industry trade in pharmaceutical industry", Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 2017.

15-H Yusefzadeh, M Hadian, HA Gorji, H Ghaderi, "Assessing the Factors Associated With Iran’s Intra-Industry Trade in Pharmaceuticals", Global journal of health science , 2015, 7 (5), 311.

16-H Yusefzadeh, A Rezapour, F Lotfi, FE Azar, B Nabilo, HA Gorji, M Hadian, "A Study of Comparative Advantage and Intra-Industry Trade in the Pharmaceutical Industry of Iran", Global journal of health science , 2015, 7 (6), 295.

17-B Nabilou, H Yusefzadeh, A Rezapour, FEF Azar, PS Safi, AS Asiabar, "The productivity and its barriers in public hospitals: case study of iran", Medical journal of the Islamic Republic of Iran , 2016, 30, 316.

18-M Mehrtak, H Yusefzadeh, E Jaafaripooyan, "Pabon Lasso and Data Envelopment Analysis: a complementary approach to hospital performance measurement", Global journal of health science, 2014, 6 (4), 107.

19-H Yusefzadeh, H Ghaderi, R Bagherzadeh, M Barouni, "The Efficiency and Budgeting of Public Hospitals: Case of Iran", Iranian Red Crescent Medical Journal , 2013, 15 (5).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1-یوسف زاده ح، خدایاری زرنق ر, "روش شناسی و پیشرفت های جدید در زمینه مراقبت مدیریت شده در بیمه سلامت", کنگره ملی مدیریت سلامت تبریز, 1395.

2-یوسف زاده ح، نبی لو ب، خدایاری زرنق ر, "مروری نظامند بر هزینه اثربخشی مداخلات آموزشی خود مراقبتی بیماران", کنگره ملی مدیریت سلامت تبریز, 1395.

3-یوسف زاده ح، نبی لو ب، سالم صافی پ, "ارزیابی عملکرد بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت", کنگره ملی مدیریت سلامت تبریز, 1395.

4-گوزلی ا، عبدی راد ع و یوسف زاده ح, "میزان رعایت منشور حقوق بیماران بستری از دیدگاه آنان در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ارتباط با ایمنی بیمار", همایش کشوری ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1391.

5-نبی لو ب، باقری ک و یوسف زاده ح, "میزان رعایت اصول ایمنی تزریقات در اتاق های عمل یکی از مراکز آموزشی درمانی ارومیه", همایش کشوری ایمنی در نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1394.

6-نبی لو ب و یوسف زاده ح, "چاقی بارداری: پیامدهای اقتصادی و نقش دولت در مبارزه با اپیدمی چاقی", کنگره بین المللی چاقی مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1394.

7-محبوب اهری ع و یوسف زاده ح, "طراحی روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در سیستم خدمات بهداشتی درمانی", ششمین همایش دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران, 1387.

8-یوسف زاده ح و قربانی ع, "خصوصی سازی در نظام بهداشت و درمان ایران", پنجمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 1386.

9-محبوب اهری ع، یوسفی م و یوسف زاده ح, "اصول و مفاهیم عدالت در بخش سلامت و چالش های موجود در زمینه کارایی اقتصادی و اخلاق پزشکی،", کنگره اخلاق پزشکی کاربردی، بسیج جامعه پزشکی مشهد،, 1385.

10-یوسف زاده ح، رضایی پ، محبوب اهری ع, "اقتصاد سلامت و تاثیر جنبه های اقتصادی و اجتماعی بیمه در توازن اجتماعی", کنگره اخلاق پزشکی کاربردی، بسیج جامعه پزشکی مشهد, 1385.

11-رضایی پ، یوسفی م، محبوب اهری ع و یوسف زاده ح, "بررسی ضرورت وجود تعرفه درمانی واحد در کشور متناسب با حق سرانه بیمه، ", کنگره اخلاق پزشکی کاربردی، بسیج جامعه پزشکی مشهد, 1385.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1-هادیان م، یوسف زاده ح, "تحلیل بهروري بيمارستان های دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران و ايران با استفاده از دو شاخص مالم کوئیست و کندریک–کریمر و بررسي چالش ها و راهكارهاي ارتقاء بهره وري آن ها: 90-1385", دانشگاه علوم پزشکی ایران, 1393.

2-یوسف زاده ح، نبی لو ب, "ارزشيابي کیفیت کارآموزی درعرصه دانشجويان بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1395", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.

3-یوسف زاده، نبی لو ب, "بررسی میزان داروهای مازاد در خانوارهای شهر ارومیه در سال 1395", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.

4-یوسف زاده ح، نبی لو ب, "ارزیابی عملکرد بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با استفاده از مدل های گرافیکی و ریاضی قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.

5-یوسف زاده ح، نبی لو ب, "تحلیل هزینه اثربخشی غربالگری دیابت نوع 2 در جمعیت روستایی شهرستان مهاباد در سال 95-1394", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1396.
دروس تدریس شده (11)

1-"ارزیابی اقتصادی (مقطع کارشناسی ارشد)".

2- "اقتصاد سلامت 1 و 2 (مقطع کارشناسی ارشد)".

3- "اقتصاد ایران (مقطع کارشناسی ارشد)".

4- "اقتصادسنجی (مقطع کارشناسی ارشد)".

5- "اقتصاد خرد و کلان (مقطع کارشناسی ارشد)".

6- "بهداشت برای دانشجویان اتاق عمل".

7- "برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیر".

8- "اصول و کلیات خدمات بهداشتی".

9- "اقتصاد مهندسی (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)".

10- "مبانی حسابداری ".

11- "بیمه و نظام های پرداخت در نظام سلامت".
کتاب های چاپ شده (1)

1-یوسف زاده ح، قربانی ع و لطفی ف, "کارایی و بهره وری در نظام سلامت", 1396.
سوابق کاری و اجرایی (5)

1- "عضو کارگروه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی - بسته حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم و بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها".

2- "عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال 1394".

3- "عضو انجمن اقتصاد بهداشت ایران".

4- "عضو کمیته مرکزی بهبود کیفیت و بهره وری و اصلاح الگوی مصرف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه در سال 1389".

5- "مشاور معاون پشتیبانی و کارشناس بودجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه در سال 1389".