دکتر ابراهیم حسنی
 • نام و نام خانوادگی
  • ابراهیم حسنی
 • مدرک تحصیلی
  • متخصص بیهوشی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بیهوشی
 • ایمیل
  • ehassani87@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ابراهیم حسنی
 • مدرک تحصیلی
 • متخصص بیهوشی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه بیهوشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی