دکتر حسن خرسندی
 • نام و نام خانوادگی
  • دکتر حسن خرسندی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی (PhD)
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه بهداشت محیط
 • ایمیل
  • hassankhorsandi@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           

در سال 1348 در روستای کلوانس از توابع شهرستان خوی متولد شده و تحصیلات متوسطه را در رشته علوم تجربی در دبیرستان آیت ا... مدنی آن شهر در سال 1366 به پایان رساند. بعد از اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در سال 1375 بعنوان عضو هیأت علمی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه استخدام شد. مقطع دکترای تخصصی را از سال 1384 تا 1389 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با احراز رتبه اول و با معدل کتبی 19.34 طی نموده و اکنون با مرتبه استادی در گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مشغول به خدمت میباشد.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
پروژه های تحقیقاتی (13)
دروس تدریس شده (6)
کتاب های چاپ شده (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • دکتر حسن خرسندی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی (PhD)
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه بهداشت محیط
 
        بیوگرافی کوتاه

در سال 1348 در روستای کلوانس از توابع شهرستان خوی متولد شده و تحصیلات متوسطه را در رشته علوم تجربی در دبیرستان آیت ا... مدنی آن شهر در سال 1366 به پایان رساند. بعد از اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در سال 1375 بعنوان عضو هیأت علمی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه استخدام شد. مقطع دکترای تخصصی را از سال 1384 تا 1389 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با احراز رتبه اول و با معدل کتبی 19.34 طی نموده و اکنون با مرتبه استادی در گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مشغول به خدمت میباشد.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی, "مهندسی بهداشت محیط", دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1371.

2-کارشناسی ارشد, "مهندسی بهداشت محیط", دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1375.

3-دکترای تخصصی, "مهندسی بهداشت محیط", دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, 1389.
مقالات (20)

1-Khorsandi H., Azarnioush A., Aghapour A.A., Nemati S., Karimzadeh S., Khalkhali H.R., "An analysis of boron removal from water using modified zero-valent iron nanoparticles", Desalination and Water Treatment, 2017, 70: 284–289.

2-خرسندی ح، کریم زاده س، ساعد موچشی آ, "شبیه سازی سینتیک ستونهای کربن فعال گرانولی (GAC) در جذب کروم شش ظرفیتی از جریان پیوسته آب", مجله تحقیقات نظام سلامت, 1396, دوره 13، شماره 2، ص 169-164.

3-خرسندی ح ، کریم زاده س، آقائی م، کارگر ح، موسوی س, "برآورد و کمی سازی اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده NO2 در هوای شهر ارومیه", مجله پزشکی ارومیه, 1394, دوره 26، شماره 12، ص 1062-1054.

4-خرسندی ح، کریم زاده س، آقائی م، آقاپور ع ا، موسوی مغانجوقی س، کارگر ح, "ارزيابي اثرات بهداشتي مواجهه با آلاينده های ذرات معلق کمتر از 10 میکرون و دی اکسید گوگرد هوای شهر ارومیه با استفاده از مدل AirQ ", مجله پزشکی ارومیه, 1395, دوره 27، شماره 5 ، ص 448-438.

5-خرسندی ح (نویسنده مسئول)، فتحی ف، کریم زاده س، شعبانی ح، امامی فر ب, "ارزیابی صافی دانه‌درشتِ با جریان افقی در ارتقای کیفیت پساب خروجی از زلالسازِ لاگونهای با هوادهی بوکان", مجله تحقیقات نظام سلامت, 1394, دوره 11، شماره 3، ص 658-650.

6-نویدجوی ن، موحدیان ح، خرسندی ح (نویسنده مسئول), "سنجش سریع اکسیژن موردنیاز شیمیایی از طریق هضم با مایکروویو و مقایسه آن با روش هضم در راکتور حرارتی", مجله سلامت و بهداشت, 1394, دوره 6، شماره 4، ص 428-421.

7-نویدجوی ن، جلالی م، خرسندی ح (نویسنده مسئول)، موحدیان ح, "بررسی کارایی واحدهای فرآوری لجن در تصفیه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان برای حذف گونه‌های مختلف باکتری لیستریا", مجله سلامت و محیط, 1393, دوره 7، شماره 1، ص 71-64.

8-حسین زاده ا، خرسندی ح (نویسنده مسئول)، رحیمی ن، حسین زاده س، علیپور م, "ارزیابی کیفیت آب رودخانه آیدوغموش با استفاده از شاخص کیفیت NSFWQI و شاخص آلودگی Liou", مجله پزشکی ارومیه, اردیبهشت 1392, ص‌162-156.

9-خرسندي ح (نویسنده مسئول)، اميني تپوك ف، كارگر ح، موسوی س, "بررسي كيفيت بهداشتي هواي شهر اروميه بر‌اساس شاخص AQI", مجله پزشکی ارومیه, اسفند1391, دوره 23، شماره 7، ص 775-765‌.

10-ولیزاده م م، خرسندي ح، امینی‌تپوك ف، حسینی‌جزنی ن، سرداري س, "مقایسه اثر بخشی گندزداهای Epimax S وEpimax SC بر روی باكتري‌هاي مولد عفونتهای بیمارستانی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه", مجله پرستاری و مامایی ارومیه, بهمن و اسفند 1391, شماره 41، ص‌876-867.

11-خرسندی ح, "نقش جذب سطحی با کربن فعال در حذف آلاینده‌های زیست محیطی", مجله پزشکی ارومیه, 1379, دوره 11، شماره 4، ص 303-298.

12-Khorsandi H. (Corresponding Author), Mohammadi A., Kariminejad F., Haghighi M., Karimzadeh S., Khorsandi J., Aghapour A.A., "Optimizing Linear Alkyl Benzene Sulfonate Removal Using Fenton Oxidation Process in Taguchi Method", Journal of Water Chemistry and Technology, 2016, 38(5): 266-272.

13-Aghaei M., Karimzade S.,Yaseri M., Khorsandi H., Zolfi E., Mahvi A.H., "Hypertension and Fluoride in Drinking Water: Case Study from West Azerbaijan, Iran", Fluoride, 2015, 48(3): 252-258.

14-Movahedyan H., Khorsandi H. (Corresponding Author), Salehi R., Nikaeen M., "Detection of phenol degrading bacteria and Pseudomonas Putida in activated sludge by polymerase chain reaction", Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng., 2009, 6(2): 115-120.

15-Khorsandi H. (Corresponding Author), Movahedyan H., Bina B., Farrokhzadeh H., "Innovative anaerobic /upflow sludge blanket filtration combined bioreactor for nitrogen removal from municipal wastewater", Int. J. Environ. Sci. Tech., 2011, 8(2): 417-424.

16-Khorsandi H. (Corresponding Author), Movahedyan H., Bina B., Farrokhzadeh H., "Innovative “Anaerobic/Upflow Sludge Blanket Filtration” Bioreactor for Phosphorus Removal from Wastewater", Environmental Technology J. , 2011, 32(5): 499-506.

17-Hoseinzadeh E. & Khorsandi, H. (Corresponding Authors) Wei C., Alipour M., "Evaluation of Aydughmush River water quality using the National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI), River Pollution Index (RPI), and Forestry Water Quality Index (FWQI)", Desalination and Water Treatment, 2015, 54(11): 2994-3002.

18-Khorsandi H. (Corresponding Author), Alizadeh R., Tousinejad H., Pourghaffar H., "Analysis of Nitrogenous and Algal Oxygen Demand in Effluent from a system of Aerated Lagoons followed Polishing Pond", Water Science and Technology , 2014, 70(1): 95-101.

19-Khorsandi H. (Corresponding Author), Bina B., Khorsandi J., "Evaluation of UV/TiO2 Photo-Catalytic Process for Humic Compounds Removal from Water", Polish Journal of Environmental Studies, 2015, 24(3): 1063-1068.

20-Khorsandi H. (Corresponding Author), Mohammadi A., Karimzadeh S., Khorsandi J., "Evaluation of Corrosion and Scaling Potential in Rural Water Distribution Network of Urmia, Iran", Desalination and Water Treatment, 2016, 57(23):10585-10592.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1-خرسندی، ح، آقاپور ا.ا، کریم زاده، س, "بررسی تأثير نوع شرايط نگهداری بر روند تغييرات کيفيت آبهای بطری‌شده شهر اروميه", اولین همایش ملی آبهای بسته بندی شده، دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1394.

2-حسینی، م، خرسندی، ح , "بررسی کارایی اکسیلاتور و صافی شنی تند در تصفیه آب آشامیدنی شهر ارومیه و ارائه راهکارهای بهبود کیفی", پنجمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران, 1381.

3-خرسندی، ح , "تحلیلی بر تعیین ضریب سرعت(K) وBOD نهایی در سینتیک واکنش تجزیه بیولوژیکی مواد آلی، با روش گرافیکی توماس", هشتمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1384.

4-خرسندی، ح، بینا، ب, "مراحل عملیاتی تکنیک PCR در تشخیص میکروارگانیسمهای زیست محیطی", نهمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, 1385.

5-Aghaei M, Mahvi AH, Khorsandi H, Karimzadeh S, Zolfi E, Mohammadi A, "Investigation of Relationship between Hypertension and Fluoride Exposure in Drinking Water in West Azerbaijan Province, Iran", 31st Conference of The International Society for Fluoride Research, Tehran, Iran, 2013.

6-Karimzadeh S, Mahvi AH, Khorsandi H, Aghaei M, Zolfi E , Darab H, "Investigation of Relationship between Birth Weight and Length with Mothers Fluoride Exposure in Drinking Water in West Azerbaijan Province, Iran", 31st Conference of The International Society for Fluoride Research, Tehran, Iran, 2013.
پروژه های تحقیقاتی (13)

1-دکتر علی احمد آقاپور، دکتر حسن خرسندی، مهندس سیما کریم زاده، مهندس آناهیتا دهقانی، مهندس رقیه برگشادی, "بررسی پراکنش BTEX با کروماتوگرافی گازی (GC) در اطراف پمپ بنزین های شهرستان ارومیه در سال 1395 و پهنه بندی آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1395.

2-دکتر سید جواد جعفری، دکتر حسن خرسندی، مهندس پری تیموری, "بررسی فرایند الکتروفنتون در حذف مالاشیت گرین از محیط های آبی ", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1395.

3-دکتر حسن خرسندی، دکتر علی احمد آقاپور، دکتر سید جواد جعفری، مهندس رحیمه پروریده, "بررسی حذف مالاشیت گرین از محیط های آبی با فرایند ازن زنی", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1395.

4-دکتر علی احمد آقاپور، دکتر حسن خرسندی، مهندس مریم قلی زاده, "بررسی حذف همزمان کاتکول و نیترات از فاضلاب با استفاده از بیو راکتور انوکسیک هیبریدی", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1394.

5-دکتر علی احمد آقاپور، دکتر حسن خرسندی،مهندس مهدی دولتی, "بررسی حذف بور از محیط آبی با استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی اصلاح شده با پراکسید هیدروژن", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1394.

6-دکتر حسن خرسندی، مهندس امیر محمدی، مهندس سیما کریم زاده , "ارزیابی پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری در شبکه توزیع آب روستایی شهرستان ارومیه", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1393.

7-دکتر حسن خرسندی، مهندس فاطمه کریمی نژاد، مهندس محسن حقیقی, "بررسي حذف الكيل بنزن سولفانات خطي با روش اكسيداسيون فنتون و فرآیند بيولوژيكي بيولاك", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1390.

8-دکتر حسن خرسندی، مهندس فراز فتحی، مهندس بلال امامی فر، مهندس حمزه شعبانی, "بررسی کارایی صافی دانه درشت با جریان افقی (HRF ) درحذف BOD , TSS و COD ازپساب خروجی لاگون های هوادهی شهر بوکان", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1390.

9-دکتر حسن خرسندی, "بررسی میزان حذف کروم از محلول های آبی از طریق جذب سطحی توسط ستون های آکنده کربن فعال دانه ای (GAC)", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1390.

10-دکتر حسن خرسندی، مهندس سیما کریم زاده، مهندس مینا آقایی، مهندس حجت کارگر، مهندس سعید موسوی, "برآورد عوارض سلامتيِ ناشي از آلودگي هواي شهر اروميه در سال 1392", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1394.

11-دکتر حسن خرسندی، دکتر کامبیز دیبا، مهندس مریم شاهپلنگی, "بررسی نوع وتراکم بیوآئروسل های قارچی در هوای بخشهای مختلف بیمارستانهای دولتي شهر ارومیه در سال 95-1394 ", دانشکده بهداشت ارومیه, 1394.

12-دکتر حسن خرسندی، دکتر علی احمد آقاپور، مهندس عالیه آذرنیوش, "بررسی حذف بور از محیط‌های آبی توسط نانوذراتِ آهن صفر ظرفیتیِ‌(NZVI) پایدار شده با نشاسته و کربوکسی متیل سلولز", دانشکده بهداشت ارومیه, 1394.

13-دکتر علی احمد آقاپور، دکتر حسن خرسندی، دکتر سید غلامرضا موسوی, "بررسی ارتقای سیستم SBR به SBBR در تصفیه فاضلاب", شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانغربی, 1393.
دروس تدریس شده (6)

1- "تصفیه فاضلاب شهری ".

2- "جمع آوری فاضلاب".

3- "فرایندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط".

4- "اصول هیدرولیک".

5- "مکانیک سیالات".

6- "طراحی تصفیه خانه فاضلاب".
کتاب های چاپ شده (2)

1-دکتر حسن خرسندی، دکتر حسین موحدیان, "تحلیل مبانی فرآیندهای تصفیه بی هوازی فاضلاب", انتشارات اندیشه رفیع, 1394.

2-دکتر حسن خرسندی, "تصفیه فاضلاب شهری", انتشارات اندیشه رفیع, 1393, (تألیف برگزیده هفتمین جشنواره ملی انجمن علمی بهداشت محیط ایران).
سوابق کاری و اجرایی (3)

1- " رئیس دانشکده بهداشت", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, از دی ماه 1393 تاکنون.

2- " قائم‌مقام معاونت آموزشی دانشگاه", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1378 الی 1383.

3- " مدیر امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1378 الی 1383.