دکتر علی احمد آقاپور
 • نام و نام خانوادگی
  • دکتر علی احمد آقاپور
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بهداشت محیط
 • ایمیل
  • aaaghapour@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات (17)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
پروژه های تحقیقاتی (1)
دروس تدریس شده (8)
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • دکتر علی احمد آقاپور
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه بهداشت محیط
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- "کارشناسی (ناپیوسته) مهندسی بهداشت محیط", دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 1380.

2- "کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط", دانشگاه علوم پزشکی تهران , 1385.

3- "دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط", دانشگاه تربیت مدرس , 1392.
مقالات (17)

1-Hassan Khorsandi, Mehri Gholizadeh, Ali ahmad Aghapour, "Catechol biodegradation by a novel hybrid anoxic biofilter (HAB)", Environmental technology, 2018, 1-21.

2-Maryam Teimouri, Hassan Khorsandi, Ali Ahmad Aghapour, Seyed Javad Jafari, "Degradation and Mineralization of Malachite Green Dye in Aqueous Solution by Electro-Fenton Process Using Iron Electrodes", Int J Health Life Sci., 2018.

3-Ali Ahmad Aghapour Hassan Khorsandi Anahita Dehghani Sima Karimzade, "Preparation and characterization and application of activated alumina (AA) from alum sludge for the adsorption of fluoride from aqueous solutions: new approach to alum sludge recycling ", Water Science and Technology: Water Supply, 2018.

4-Hassan Khorsandi, Ali-Ahmad Aghapoura, Aliye Azarnioush, Sepideh Nemati, Hamid-Reza Khalkhali, Sima Karimzadeh, "An analysis of boron removal from water using modifed zero-valent iron nanoparticles", Desalination and Water Treatment, 2017.

5-M Dolati, AA Aghapour, H Khorsandi, S Karimzade, "Boron removal from aqueous solutions by electrocoagulation at low concentrations", Journal of environmental chemical engineering, 2017.

6-Ali Ahmad Aghapour, Sepideh Nemati, Amir Mohammadi, Heshmatollah Nourmoradi, Sima Karimzadeh, "Nitrate removal from water using alum and ferric chloride: a comparative study of alum and ferric chloride efficiency", Environmental Health Engineering and Management Journal, 2016, 3,2.

7-Ali Ahmad Aghapour, Sepideh Nemati, Amir Mohammadi, Hamed Jahani, Sima Karimzadeh, "REMOVAL oF HUMIC ACID FROM WATER RESOURCES USING AL aND FE SALTS DURING CONVENTIONAL COAGULATION", URMIA MEDICAL JOURNA, 2016.

8-Hassan Khorsandi, Sima Karimzade, Mina Aghaei, Ali Ahmad Aghapour, Saeed Mousavi Moghanjooghi, Hojat Kargar, "HEALTH IMPACT ASSESSMENT OF EXPOSURE TO PARTICULATE MATTER LESS THAN 10 MICRON AND SULFUR DIOXIDE USING AIRQ MODEL IN URMIA, IRAN", URMIA MEDICAL JOURNAL, 2016.

9-H Khorsandi, A Mohammadi, F Kariminejad, M Haghighi, S Karimzadeh, J Khorsandi, AA Aghapour, "Optimizing linear alkyl benzene sulfonate removal using Fenton oxidation process in Taguchi Method", Journal of Water Chemistry and Technology, 2016.

10-Ali Ahmad Aghapour, Seyed Gholamreza Moussavi, Kamyar Yaghmaeian, "APPLICATION OF OZONE FOR THE REMOVAL OF CATECHOL FROMAQUATIC ENVIRONMENT", URMIA MEDICAL JOURNAL, 2015, 26, 7, 561-570.

11-Ali Ahmad Aghapour , Gholamreza Moussavi , Kamyar Yaghmaeian, "Degradation and COD removal of catechol in wastewater using the catalytic ozonation process combined with the cyclic rotating-bed biological reactor", Journal of Environmental Management, 2015, 157, 262-266 .

12-آقاپور، علی‌ احمد، سید غلامرضا موسوی، کامیار یغمائیان، , "مقایسه پتانسیل کاتالیزوری کامپوزیت های MgO/GAC، MgO/Perliteو Mgo/Pumice در فرایند ازن زنی کاتالیزوری برای تجزیه و معدنی سازی کاتکول، ", مجله سلامت و بهداشت (پذیرفته شده).

13-Gholamreza Moussavi , Ali Ahmad Aghapour , Kamyar Yaghmaeian , "The degradation and mineralization of catechol using ozonation catalyzed with MgO/GAC composite in a fluidized bed reactor", Chemical Engineering Journal, 2014, 249, 302–310 .

14-Ali Ahmad Aghapour, Gholamreza Moussavi, Kamyar Yaghmaeian, "Investigating the performance of a novel cyclic rotating-bed biological reactor compared with a sequencing continuous-inflow reactor for biodegradation of catechol in wastewater", Bioresource Technology, 2013, 138, 369–372.

15-Ali Ahmad Aghapour, Gholamreza Moussavi and Kamyar Yaghmaeian, "Biological degradation of catechol in wastewater using the sequencing continuous-inflow reactor (SCR)", Journal of Environmental Health Science & Engineering, 2013, 11:3 .

16-سيمين ناصري، اميرحسين محوي، جعفر نوري، رامين نبي زاده نودهي ، فروغ واعظي،علي احمد آقاپور، , "پيش بيني كيفيت آب سد حسنلو در حداكثر ترازآبي درياچه به منظور استفاده در شرب و بهداشت", پزشكي اروميه, 1386, 4، 629-624.

17-علی‌ احمد آقاپور، امیر محمدی, "بررسی کارایی ماده منعقد کنننده PACl در کاهش کدورت آب رودخانه شهرچای ارومیه و اثرات بهداشتی آن", تحقیقات نظام سلامت , 1388, 6.4 .
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1-علی احمد آقاپور. ، محوی.امیر حسین , "بررسي روند تغييرات کيفي آب رودخانه قطور در طول مسيرآن و تعيين علت افزايش ميزان شوري آب با استفاده از مدل کيفي تهيه شده در محيط MS-Excel، ", هشتمين همايش ملي بهداشت محيط ایران ، دانشکده بهداشت تهران, 1384.

2-علي احمد آقاپور, "تعيين حريم كيفي چاههاي آب شرب شهر سلماس با استفاده از نرم افزار تهيه شده در محيط MS-Excel،", يازدهمين همايش ملي بهداشت محيط ايران ، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان, 1387.

3-علي احمد آقاپور، عليرضا ساعيفر، ناهيد نويدجوي, "بررسي ميزان تركيبات ازت دار در آبهاي آشاميدني مجتمع ايلانلو تپه مياندوآب در سال 1386", نخستين همايش ملي پژوهشي كيفيت آب شرب روستايي و چالشهاي فرارو دانشگاه اروميه, 1388.

4-4- آقاپور. علي احمد، محمدي ، حسن زاده.يوسف،, "بررسي كارايي ماده منعقد كننده PACL در تصفيه آب رودخانه شهرچاي اروميه، دوازدهمين همايش ملي بهداشت محيط ايران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، آبان ماه 1388", 0.

5-علي احمد آقاپور، امیر محمدي ، يوسف حسن زاده, "بررسي كارايي ماده منعقد كننده PACL در تصفيه آب رودخانه شهرچاي اروميه،", دوازدهمين همايش ملي بهداشت محيط ايران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي, 1388.

6-علي احمد آقاپور،امیر محمدي , "بررسي خورندگي و رسوبگذاري آب خروجي از تصفيه خانه شماره يك اروميه در سال 1387،", دوازدهمين همايش ملي بهداشت محيط ايران ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي, 1388.

7-نويدجوي. ناهيد، ساعيفر.عليرضا، آقاپور. علي احمد، , "بررسي كيفيت ميكروبي و ميزان كلر باقيمانده آب شرب روستايي روستاهاي تابعه شهرستان بوكان در سال 1386", نخستين همايش ملي پژوهشي كيفيت آب شرب روستايي و چالشهاي فرارو دانشگاه اروميه , 1388.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-علی احمد آقاپور، حسن خرسندی، سید غلامرضا موسوی , "بررسی ارتقاء سیستم SBRبهSBBRدر تصفیه فاضلاب (مطالعه موردي- تصفيه خانه فاضلاب سلماس)", 1393.
دروس تدریس شده (8)

1- "کاربرد موتور تلمبه در تاسيسات آب و فاضلاب", کارشناسی مهندسی بهداشت محیط.

2- "تصفیه فاضلاب صنعتی", کارشناسی مهندسی بهداشت محیط.

3- "مديريت كيفيت آب ", کارشناسی مهندسی بهداشت محیط.

4- "طرح تاسيسات انتقال و توزيع آب", کارشناسی مهندسی بهداشت محیط.

5- "-تصفيه آب ", کارشناسی مهندسی بهداشت محیط.

6- "طراحی تصفیه خانه آب", کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط.

7- "مدیریت فاضلاب صنعتی", کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط.

8- "مدیریت منابع آب", کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط.