رضا زهدی اقدم
 • نام و نام خانوادگی
  • رضا زهدی اقدم
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه تصویر برداری
 • ایمیل
  • zohdiaghdam@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رضا زهدی اقدم
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه تصویر برداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی