دکتر محمد مجیدی
 • نام و نام خانوادگی
  • دکتر محمد مجیدی
 • مدرک تحصیلی
  • فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیتها
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه پزشکی قانونی و مسمومیت ها
 • ایمیل
  • mohammad.majidi57@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)
پروژه های تحقیقاتی (9)
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده (4)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • دکتر محمد مجیدی
 • مدرک تحصیلی
 • فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیتها
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه پزشکی قانونی و مسمومیت ها
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- "دوره پزشکی عمومی دکتری حرفه ای - دانشگاه پزشکی آزاد اردبیل".

2- "دوره تخصصی پزشکی قانونی - دانشگاه علوم پزشکی تهران".

3- "دوره تکمیلی ترک اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر( MMT ) ، سم زدایی سریع ( RD ) ،سم زدایی فوق سریع ( URD) - دانشگاه شهید بهشتی تهران".

4- "فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیتها. دانشگاه علوم پزشکی مشهد".
مقالات (20)

1-Mohammad Majidi, Elnaz Malekoghli, Roya Azizzade,Solmaz Nekouei Fard,Jafar Nashr Ahmadi , "Toxicity with tramadol is associated with clinical complications and laboratory disorders such as electrolyte disorders in Ayatollah Taleghani Hospital, Urmia ", Journal of Basic Research in Medical Sciences, 2018.

2-Ali Banagozar Mohammadi, Mohammad Delirrad, Mohammad Majidi, Anahita Alizadeh, Mahdi Balali Mood, "Status of clinical toxicology education and ethics in medical care of poisoned patients in the Islamic Republic of Iran and a comparison with other countries", Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, December 2019.

3-Ali Banagozar Mohammadi , Bita Dadpour , Maryam Zaare Nahandi , Mohammad Delirrad , Mohammad Majidi , Maryam Vahabzadeh , Siroos Javani and Hadiseh Kavandi , "Pre-Hospital Administration of Naloxone with No Indication in Opioids Overdose", Journal of Iranian Medical Council, 2018.

4-محمد مجیدی، محمد دلیرراد*، سیما قائمی، مهرنوش جوائزی, "بررسی موارد فوت انسانی و نظام ثبت مرگ د استان آذربایجان غربی", مجله پزشکی قانونی, 1395.

5-Mohammad Majidi , Mohammad Delirrad* , Ali Banagozar Mohammadi , Mona Najaf Najafi , Solmaz Nekoueifard , Anahita Alizadeh , Bita Dadpour, "Cholinesterase Level in Erythrocyte or Serum: Which is More Predictive of the Clinical Outcome in Patients with Acute Organophosphate Poisoning? ", Iranian journal of toxicology, 2018.

6-محمد مجیدی, "کلونیدین و نقش آن در درمان سندروم محرومیت از ترامادول: نامه به سردبیر", مجله پزشکی دانشگاه تهران, 1394, دوره 73 شماره 12 صفحه 906.

7-Sayed Mahdi Marashi,Hojatollah Raji, Zeynab Nasri-Nasrabadi,Mohammad Majidi, "Use of extracorporeal removal techniques in patients with paraquat toxicity and unknown hepatitis viral marker status", Tzu Chi Medical Journal, 2015.

8-Mohammad Delirrad, Mohammad Majidi, "Self-knotted Nasogastric tube: A Case report", Advances in Bioresearch, 2015, Vol 6 (1) : 150-153.

9-Mohammad Delirrad, Mohammad Majidi, Behzad Boushehri, "Clinical features and prognosis of paraquat poisoning: a review of 41 cases", Int J Clin Exp Med , 2015.

10-Sayed Mahdi Marashi, Hojatollah Raji, Zeynab Nasri-Nasrabadi, Mohammad Majidi, Maryam Vasheghani-Farahani, Abdollah Abbaspour, Ahmad Ghorbani, Shayesteh Vasigh , "One-lung circumvention, an interventional strategy for pulmonary salvage in acute paraquat poisoning: An evidence-based review", Tzu Chi Medical Journal, 2015, 1-3.

11-Mohammad Majidi, Solmaz Nekouei Fard , "Refractory Seizures in Tramadol Poisoning: A Case Report", Iranian Journal of Toxicology , 2014, 8(26):1157-59 .

12-Mohammad Majidi, Solmaz Nekouei Fard , "Seizure and Rhabdomyolysis: Serious Complications of Tramadol Overdose", Asia Pac J Med Toxicol, 2014, 3:90 .

13-Majidi M, Nekouei-Fard S, Delirrad M , "Demographic findings or Tramadol poisoned women admitted to Ayatollah Taleghani Hospital, Urmia, Iran from Jan 2012 to Jan 2013", J Urmia Nurs Midwifery Fac, 2014, 12(8):761-6.

14-Mohammad Delirrad, Ebrahim Ebrahimi, Mohammad Majidi, "EVALUATION OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND RENAL FUNCTION INDICES IN ACUTE TRAMADOL INTOXICATED PATIENTS IN AYATOLLAH TALEGHANI HOSPITAL, URMIA, IRAN ", The Journal of Urmia University of Medical Sciences, 2015, 25(12),1060-66 .

15-Sayed Mahdi Marashi, Mohammad Majidi, Mehran Sadeghian, Zeynab Nasri-Nasabadi, "Dementia due to atrophy in the anterior part of the brain", Journal of the New Zealand Medical Association, 2013, 126(1382)111-12 .

16-Sayed Mahdi MARASHI, Mohammad MAJIDI, Mehran SADEGHIAN, Shapour AHMADI,Hojatollah RAJI ASADABADI, Zeynab NASRI NASRABADI, "IS THE USE OF CARDIOACTIVE STEROIDS APPROPRIATE IN MANAGING ALUMINIUM PHOSPHIDE POISONING-INDUCED HEART FAILURE?", Arh Hig Rada Toksikol , 2013, 64:477-478 .

17-Sayed Mahdi MARASHI, Mohammad MAJIDI, Hojatollah RAJI ASADABADI,Zeynab NASRI-NASRABADI , "A COMMON MISCONCEPTION IN THE MANAGEMENT OF ALUMINIUM PHOSPHIDE POISONING", Arh Hig Rada Toksikol, 2013, 64:475-476.

18-Sayed Mahdi Marashi , Mohammad Majidi , Mehran Sadeghian , Mostafa Jafarzadeh, Sogand Mohammadi ,Zeynab Nasri-Nasrabadi, "Protective role of coenzyme Q10 as a means of alleviating the toxicity of aluminum phosphide: An evidence-based review", Tzu Chi Medical Journal , 2015, 27: 7-9 .

19-سید مهدي مرعشی،محمد مجیدي،مهران صادقیان،زینب نصري نصرآبادي, "نکته اي در خصوص مسمومیت فسفید آلومینوم و درمان با دیگوکسین", مجله علوم پزشکی رازي, 1393, 21(120):83-4 .

20-Sayed Mahdi Marashi, Mohammad Majidi, Mehran Sadeghian, Reza Abdi, Hassan Sarhaddi,Zeynab Nasri Nasrabadi, "Removal of phosphine from bloodstream using hemoperfusion device consisting of metal-promoted carbon nanotubes", Hypothesis, 2013, 11(1),6-9 .
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (16)

1- "بررسی رفتار حرفه ای پرستاران شاغل در بیمارستان شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه", سومین همایش کشوری ایمنی در نظام سلامت با محوریت ایمنی بیمار آبان 1394-ارومیه.

2- "Predisposing factors for deliberate self-poisoning in women ", سیزدهمین همایش سم شناسی ایران -ارومیه, 1394.

3- "Prevalence of anemia in women with deliberate poisoning admitted to Ayatollah Taleghani teaching hospital, Urmia, Iran in year 2014", سیزدهمین همایش سم شناسی ایران -ارومیه, 1394.

4- "Clinical features and prognosis of paraquat Poisoning: Review of 41 Cases in West Azerbaijan Province of Iran", سیزدهمین همایش سم شناسی ایران -ارومیه, 1394.

5- "بررسی شکایات ثبت شده و عوامل موثر بر آن در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه، سال 1391 -همایش ملی ارتقای کیفیت خدمات پرستاری بهبود تعامل با بیمار و جامعه ", شهرستان خوی, 1393.

6- "نگاهی از منظراخلاق اسلامی به مساله پژوهش بر رویان انسان", چهارمین کنگره پزشکی قانونی - تهران, 1392.

7- "بررسی قوانین حمایتی پزشکان از پزشکان در سازمان نظام پزشکی کشور ", چهارمین کنگره پزشکی قانونی - تهران, 1392.

8- "Prevalence of Hepatitis B , C and HIV infections In addicted patients with opium overdose were admitted in the intensive care units of Baharloo hospital from July2011 to July 2012", سومین کنگره پزشکی قانونی - تهران, 1391.

9- "Fatal colchicine overdose: Report of a case- ", چهارمین کنگره پزشکی قانونی - تهران, 1392.

10- "نگاهی از منظر اخلاق اسلامی به مساله اهدا گامت و جنین", چهارمین کنگره پزشکی قانونی - تهران, 1392.

11- "مسائل اخلاقی و چالشهای پیش رو در ختم انتخابی زندگی جنین ناهنجار-", چهارمین کنگره پزشکی قانونی - تهران, 1392.

12- "بررسی شیوع همسر آزاری در زنان متاهل", چهارمین کنگره پزشکی قانونی - تهران, 1392.

13- "جایگاه سازمان نظام پزشکی در اعاده حیثیت از پزشکان و کادر درمانی", چهارمین همایش طب و قضا-شیراز, 1392.

14- "شیوع مسمومیت با داروی ترامادول در زنان بستری شده دربيمارستان آيت ا... طالقاني ز تیر 1390 – 1391", کنگره سلامت زنان -ارومیه, 1392.

15- "بررسی اقدام به خودکشی با سم علف کش پاراکوات در زنان بستری شده در مرکز آموزشی درمانی آيت ا... طالقانی ارومیه بین سالهای 90- 1383 ", کنگره سلامت زنان 20 شهریور, 1392.

16- "بررسیهای اپیدمیولوژیک مواجهه شغلی با خون و بافتهای آلوده انسانی در پرسنل پزشکی قانونی استان تهران و عوامل موثر بر آن ", دومین کنگره پزشکی قانونی, 1390.
پروژه های تحقیقاتی (9)

1-محمد دلیرراد، محمد مجیدی، بهزاد بوشهری, "بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و بالینی بیماران دچار مسمومیت با الکل بستری شده در مرکز آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه ", دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1394.

2-Mohammad Delirrad,Shahab Mahmoodnejad Fenderi, Mohammad Majidi, "Study of anemia frequency in women with deliberate poisoning admitted to Ayatollah Taleghani teaching hospital, Urmia, Iran in year 2014", 2014.

3-Mohammad Delirrad, Ebrahim Ebrahimi, Mohammad Majidi, "Evaluation of renal function indices in acute tramadol intoxicated patients admitted to ayatollah talegani hospital, urmia Iran from June 2012 to June 2013", 2014.

4-Mohammad Majidi, Aysan Mohammadzadeh, "Evaluation of demographic features and hepatic, renal Abnormalities in Acute Opiate Intoxicated Patients Hospitalized to Ayatollah Taleqhani Hospital, Urmia", 2015.

5-Mohammad Majidi, Vahid Mosazadeh,Mohammad Delirrad, "The frequency of rhabdomyolisis in acute opiate intoxicated patients admitted to Ayatollah Taleqhani Hospital, Urmia ", 2015.

6-Abedini B, Boshehri B, Majidi M,Niki Bakhsh A , "Determination of Demographic and Clinical Finding and Therapeutic Interventions in Opioid Intoxicated Pediatric Patients Admitted in Shahid Motahari Hospital, Urmia, Iran (Jan 2012-Jan 2014)", Urmia University of Medical Sciences, 2014.

7-Nashr Ahmadi J, Majidi M, Boshehri B, "Evaluation of Demographic features and Some Laboratory Findings changes in Acute Opiate Intoxicated Patients Hospitalized to Ayatollah Taleqhani HospitalUrmia from second trimester 2014 ", Urmia University of Medical Sciences, 2014.

8-Alizadeh H, Delirrad M, Majidi M, Hamednia S, "Evaluation of predisposing factors for suicidal attempts in women admitted to poisoning ward of Ayatollah Taleghani hospital, Urmia, Iran", School of Medicine: Urmia University of Medical Sciences, 2014.

9-Malekoghli E, Delirrad M, Majidi M, "Retrospective evaluation of rodenticides intoxicated patients admitted in Ayatollah Taleghani hospital of Urmia, Iran from 2006-2013", ", Islamic Azad University, Ahar, Iran, 2015.
کتاب های چاپ شده (4)

1-فایل, "قرص برنج (فسفید آلومنیوم)".

2-فایل, "مواد مخدر و آمفتامین".

3-فایل, "شناخت انواع سرم ها ".

4-کتاب , "اختلالات الکترولیت و اسید - باز ناشی از سموم و داروها ", 1395.
سوابق کاری و اجرایی (2)

1- "ریاست بیمارستان آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه از سال 1393 ".

2- "عضو اصلی انجمن پزشکان قانونی -تهران- از سال 89-91".