دکتر علی عیشی
 • نام و نام خانوادگی
  • دکتر علی عیشی
 • مدرک تحصیلی
  • فوق تخصص
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بیماری داخلی
 • ایمیل
  • eyshi.a@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • دکتر علی عیشی
 • مدرک تحصیلی
 • فوق تخصص
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه بیماری داخلی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی