رسول قره آغاجی اصل
 • نام و نام خانوادگی
  • رسول قره آغاجی اصل
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری PhD
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بهداشت پزشکی اجتماعی
 • ایمیل
  • gharaaghaji.r@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رسول قره آغاجی اصل
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری PhD
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه بهداشت پزشکی اجتماعی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی