پروفسور دکتر شهرام شهابی
 • نام و نام خانوادگی
  • شهرام شهابی
 • مدرک تحصیلی
  • متخصص ایمونولوژی - آلرژی (MD-PhD)
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه ایمونولوژی و ژنتیک
 • ایمیل
  • shahabirabori@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شهرام شهابی
 • مدرک تحصیلی
 • متخصص ایمونولوژی - آلرژی (MD-PhD)
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه ایمونولوژی و ژنتیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-.
مقالات (1)

1-.
کتاب های چاپ شده (1)

1- "Memory of Water and Law of Similars, In: Bioelectromagnetic and Subtle Energy Medicine (Second Edition). Edited by: Paul Roasch.", CRC Press, 2014.