صابر یوسفی
 • نام و نام خانوادگی
  • صابر یوسفی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی
 • ایمیل
  • yousefi_s@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پروژه های تحقیقاتی (8)
دروس تدریس شده (4)
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • صابر یوسفی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- "کارشناسی علوم آزمایشگاهی بالینی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - بهمن 1378".

2- "کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - اسفند 1384".

3- "دانش آموخته دکترای تخصصی Ph.D باکتری شناسی پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز - مرداد ماه 1389".

4- "دوره تکمیلی میکروب شناسی مولکولی - دانشگاه کارولینسکا سوئد - 2009".
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1-.
پروژه های تحقیقاتی (8)

1- "تعیین حساسیت و ویژگی تست های مختلف فنوتیپی در شناسایی جدایه های اشریشیا کلی مولد کارباپنماز، متالو بتالاکتاماز و بتا لاکتاماز های وسیع الطیف در مقایسه با روش های مولکولی".

2- "تعیین تنوع مولکولی جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین با استفاده از روش های برش آنزیمی ژن کوآگولاز و RAPD-PCR".

3- "فراواني ژنهاي اينتگرون و ارتباط آن با حضور ژنهاي کد کننده مقاومت به سولفوناميدها و تري متوپريم در جدايه هاي باليني اشريشيا کلي".

4- "تایپینگ مولکولی سویه های بالینی کلبسیلا پنومونیه دارای مقاومت دارویی چندگانه جدا شده از بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه به روش PCR- RAPD و ERIC-PCR".

5- "شناسایی ژنهای ویرولانس، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ارتباط آن با گروه های فیلوژنتیک در جدایه های اشریشیا کلی ایجاد کننده عفونتهای ادراری".

6- "مقایسه ژن های ویرولانس، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ارتباطات کلونال جدایه های سودوموناس ایروجینوزا با سطوح متفاوت تولید بیوفیلم".

7- "مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژنهای کد کننده IL-17 ، IL-4 و IFN-ɤ در بیماران مبتلا به سل و افراد سالم در استان اذربایجان غربی".

8- "الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژنهای KPC ، IMP و VIM در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت های بیمارستانی".
دروس تدریس شده (4)

1- "تدرس دروس میکروب شناسی سیستماتیک 1 و 2 ، باکتری شناسی تشخیصی مولکولی، ارتباط میکروارگانیسم با میزبان، سمینار - مواد ضد میکروبی و آنتی بیوتیک ها برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی پزشکی".

2- "تدریس درس میکروب شناسی پزشکی (تئوری و عملی ) برای دانشجویان رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی ".

3- "تدریس دروس میکروب شناسی عمومی و پزشکی، مدیریت آزمایشگاه بالینی، اصول کنترل کیفی در آزمایشگاه بالینی، اصول ایمنی در آزمایشگاه بالینی و اصول نگهداری تجهیزات فنی آزمایشگاه برای دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی".

4- "تدریس درس عوامل بیماریزا و بیماریهای عفونی برای دانشجویان رشته HIT تدریس درس میکروب شناسی و اصول استریلیزاسیون برای دانشجویان رشته هوشبری تدریس درس میکروب شناسی برای دانشجویان رشته اطاق عمل و رشته های علوم بهداشتی ".
سوابق کاری و اجرایی (3)

1- "مدیر گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشکده پزشکی از دی ماه 1396".

2- "سرپرست دانشکده پیراپزشکی ارومیه از سال 1392 لغایت مرداد 1393".

3- "عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال 1390 تاکنون ".