آیسان غزنوی
 • نام و نام خانوادگی
  • آیسان غزنوی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه رادیولوژی دهان، فک، و صورت
 • ایمیل
  • ghaznavi.a@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • آیسان غزنوی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه رادیولوژی دهان، فک، و صورت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات (7)

1-.

2-1Zahra Jaberi Ansari 2Solmaz Valizadeh 3Zahrasadat Hosseini *4Aisan Ghaznavi, "Diagnostic Accuracy of Digitized Images Using Different Resolution Settings of Digital Camera in Detection of Proximal Caries", Journal Dental School, 2015.

3-آيسان غزنوي ١، امير ايلبيگي ديارجان ٢، اکبر عباس زاده ٣، محمد جعفري حيدرلو ٤، مازيار اسمعيلي مقدم*, "ارزیابی شیوع کانال مزیوباکال دوم در مولر اول ماگزیلا با استفاده از دستگاه توموگرافی کامپیوتري با اشعه مخروطی در افراد مراجعهکننده به کلینیکهاي رادیولوژي شهر ارومیه از سال 1393 تا 1395", مجله پزشکی ارومیه, 1396.

4-M. Moshfeghi1, A. Ghaznavi 2, M. Mohseni3, S. Nikneshan1., "The Ability of Panoramic Radiography in Determining the Relationship of Mandibular Third Molar Roots with the Inferior Alveolar Canal", Journal of Islamic Dental Association of IRAN (JIDAI), 2013.

5-Talayi Pour AR1, Hafezi L2, Yarahmadi A3, Ghaznavi A4, Iranparvar A5, Sahabi L5, "Comparison of the diagnostic accuracy of digital intraoral radiography with PSP and CBCT in the detection of horizontal and vertical dental root fractures", Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences, 2016.

6-Mahkameh Moshfeghi,a Mohammad Amin Tavakoli,a Dara Ghaznavi,b Aisan Ghaznavic, "Effect of slice thickness on the accuracy of linear measurements made on cone beam computed tomography images (In Vitro)", Journal Dental School, 2016, 1.

7-آيسان غزنوي ١، خديجه ابدال ٢، لعيا عباسي ٣، سميرا مصطفيزاده* ٤, "میزان تطابق تشخیصهاي بالینی و رادیولوژیک با تشخیصهاي هیستوپاتولوژیک در ضایعات داخل استخوانی ماگزیلوفاسیال در بیماران مراجعهکننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه از 1389 تا 1390", مجله پزشکی ارومیه, 1396.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1-آیسان غزنوی, "حفاظت از بیمار و دندانپزشک در مقابل اشعه ایکس", ارائه پوستر در دهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران , 0-13 1شهریور ماه :1394.

2-سوده ساریخانی ، آیسان غزنوی, "کاربرد CBCT در ارزیابی سینوسهای پارانازال", ارائه سخنرانی در پنجمین کنگره سراسری دانشگاه آزاد اسلامی, 8-10 مهرماه 1394.

3-آیسان غزنوی، سوده ساریخانی, "کاربرد CBCT در شکستگی ریشه", ارائه سخنرانی در پنجمین کنگره سراسری دانشگاه آزاد اسلامی , 8-10 مهرماه 1394.

4-Aisan Gahznavi, Dara ghaznavi, "comparision of panoramic radiography and cone beam CT in evaluation of relationship between third molar and inferior alveolar nerve ", ارائه سخنرانی درکنگره 56 اکسیدا و اولین کنگره منطقه ای FDA و کنگرهبین المللی 34 ICOI درسالن اجلاس در تهران 16-20 May2016 :, 2016.