سپهر همدانچی
 • نام و نام خانوادگی
  • سپهر همدانچی
 • مدرک تحصیلی
  • متخصص اورولوژی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ارولوژی
 • ایمیل
  • sepehrhamedanchi@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سپهر همدانچی
 • مدرک تحصیلی
 • متخصص اورولوژی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ارولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات (10)

1-Tehranchi A, Badalzadeh A, Hamedanchi S, Falahati M, Modabberi A, "Report of an unusual presentation of bladder adenocarcinoma with abdominal wall abscess", Urmia Med J, 2012, 23(1):82-4.

2-Tehranchi A, Hamedanchi S, "Treatment of renal simple cyst by percutaneus decortication", Urmia Med J, 2012, 23(3)249-53.

3-Farshid B, Hamedanchi S, Bukani H, "Acute scrotum secondary to tick-bite", Urmia Med J, 2010, 21(4):373..

4-Tehranchi A, Hamedanchi S, Badalzadeh A, "Percutaneous unroofing of renal simple cysts: Experience from one centre", . Arab J Urol, 2011, Dec9(4):255-7..

5-Tehranchi A, Mohammadi Bukani H, Delshad AM, Hamedanchi S, "Primary hydatid cyst of the kidney in a 10 year old boy", Urol J, 2013, Sep 2610(3):1004-6.

6-Farahmand F, Choobi Anzali B, Heshmat R, Ghafouri HB, Hamedanchi S, "Serum Sodium and Potassium Levels in Cerebro-vascular Accident Patients", Malays J Med Sci, 2013, May20(3):39-43.

7-Mohammadi-Fallah M, Hamedanchi S, Tayyebi-Azar A, "Preventive effect of tamsulosin on postoperative urinary retention", Korean J Urol, 2012, Jun53(6):419-23.

8-Mohammadi-Fallah MR, Mehdizadeh A, Badalzadeh A, Izadseresht B, Dadkhah N, Barbod A, Babaie M, Hamedanchi S., "Comparison of transperitoneal versus retroperitoneal laparoscopic adrenalectomy in a prospective randomized study", J Laparoendosc Adv Surg Tech A, 2013, Apr23(4):362-6.

9-Alizadeh M, Hamedanchi S, Azar AT, Bukani HM, "Megacystis secondary to congenital urethral stricture", . J Pediatr Urol, 2011, 7(4):488-90.

10-Hamedanchi S, Tehranchi A, "Percutaneous decortication of cystic renal disease", Korean J Urol, 2011, 52(10):693-7.