دکتر رضا فیروزی
 • نام و نام خانوادگی
  • رضا فیروزی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی فلسفه (گرایش انسان شناسی فلسفی)
 • درجه علمی
  • استاد تمام
 • بخش مربوطه
  • گروه معارف اسلامی
 • ایمیل
  • dr.firouzi@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           

رضا فیروزی

تاریخ تولد: 1342/12/16

محل تولد: ارومیه

درجه علمی: استاد تمام

شماره همراه: 09143416818

ایمیل: dr.firouzi@gmail.com

آدرس: ارومیه، کیلومتر 11 جاده نازلو، پردیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پزشکی، گروه معارف اسلامی

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (6)
مقالات (17)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
پروژه های تحقیقاتی (1)
دروس تدریس شده (14)
کتاب های چاپ شده (8)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)
سوابق کاری و اجرایی (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رضا فیروزی
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی فلسفه (گرایش انسان شناسی فلسفی)
 • درجه علمی
 • استاد تمام
 • بخش مربوطه
 • گروه معارف اسلامی
 
        بیوگرافی کوتاه

رضا فیروزی

تاریخ تولد: 1342/12/16

محل تولد: ارومیه

درجه علمی: استاد تمام

شماره همراه: 09143416818

ایمیل: dr.firouzi@gmail.com

آدرس: ارومیه، کیلومتر 11 جاده نازلو، پردیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پزشکی، گروه معارف اسلامی

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (6)

1- "دکتری فلسفه با گرایش انسان شناسی تطبیقی دانشگاه JHU,(INDIA,DELHI)".

2- "دفاعیه پروژه دکتری و کاندیدای دوره Postdoc در دانشگاه McGill کانادا ".

3- "The Advance Course of English Language (Inlingua Institute, India -New Delhi)".

4- "The Advance Course of English Language of British Council (The Culture House of UK, India) ".

5- "دوره تکمیلی روانشناسی مشاوره دانشکده روانشناسی و توان بخشی دانشگاه تهران با همکاری نظام روانشناسی".

6- "دوره تربیت مدرس کارگاههای روش تدریس و ارزشیابی در دانشگاه اصفهان".
مقالات (17)

1- "بررسی تحلیلی مبانی انسان‌شناختی سلامت از منظر آموزه‌های اسلامی ", مجله علمی ـ پژوهشی اخلاق زیستی، دوره هفتم، شماره بیست‌وچهارم، تابستان 1396.

2- "نگاهی به «انسان در آموزه‌های وحیانی»", مجله معارف , شماره 108، فروردین و اردیبهشت 94.

3- "راهنمای تدریس نیـــاز محـــور با تأکید بر دروس معارف اسلامی (قسمت اول)", مجله معارف , شماره 104، شهریور و مهر 93.

4- "«انسان‌شناسی» آینده مباحث دینی", مجله معارف, شماره 105، آبان و آذر 93.

5- "تدریس معنادار و سازماندهی آن (2)", مجله معارف , شماره 57، تیرماه 87.

6- "تدریس معنادار و سازماندهی آن (1)", مجله معارف, شماره 56 ، خرداد 87.

7- "رویکرد به مثابه روش ( بررسی انتقادی روش نیاز محور)", مجله معارف, شهریور و مهر 94.

8- "تحلیل نمادین زوجیت و نکاح از منظر عرفان اسلامی با تأکید بر آرای ابن عربی، ", پژوهشنامه عرفان/ دو فصلنامه/ شماره شانزدهم , بهار و تابستان 96, صص121-97.

9- "آسیب شناسی دروس و جایگاه استادان معارف اسلامی با توجه به دیدگاه های دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه در دوره های دکتری حرفه ای، ", فصلنامه مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي(علمی - پژوهشی)، تهران، سال 19، شماره 2، تابستان، شماره 63, 1394؛, http://ksiu.nahad.ir/article_283_47.html.

10- "مفهوم شناسی سلامت از دیدگاه قرآن و حدیث، ", فصلنامه فقه پزشکی(علمی ـ پژوهشی)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , تابستان و پاییز 92؛ سال پنجم , http://journals.sbmu.ac.ir/MF/article/view/4899/4308.

11- "A Comparative Study of Ending of Guardianship (al-Wilayah) According to Ibn Arabi and Allama Seyyed Heydar Amoli, .", International Research Journal of Applied & Basic Sciences, 2013, http://www.irjabs.com/files_site/paperlist/r_2118_140421175500.pdf.

12- "بررسی رابطه سیر و سلوک عرفانی امام خمینی و حاکمیت دینی، ", اندیشه نوین دینی(علمی ـ پژوهشی)، قم, شماره 32، 1392., http://imamdoc.ir/papers/?search=1&id=330, http://ecc.isc.gov.ir/showJournal/1835/27143/593100.

13- "رویکردی دینی به نقش مادران در عملکرد کج سازهای جنین (تراتوژن ها)", مجله علمی-پژوهشی زن در فرهنگ و هنر، دانشگاه تهران, دوره 5 شماره 1، 1392., https://journals.ut.ac.ir/article_30351_3104.html.

14- "بررسی جهان شناختی حجاب در ساختار اسماء الله از منظر آیات و روایات، ", مجله علمی-پژوهشی زن در فرهنگ و هنر، دانشگاه تهران، , دوره 4 شماره 4، 1391., https://journals.ut.ac.ir/article_29143_2496.html.

15- "بررسی نقش عادت های آگاهانه در انجام فرایض دینی: پایه های زیستی و شناختی، ", مجله علمی – پژوهشی سبک زندگی اسلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، شماره1،, 1391..

16- "عرفان و معنویت حقیقی در پرتو نماز" ", ویژه نامه مجله علمی- پژوهشی طب و تزکیه، تهران, 1385.

17- "Spirituality as an Essential Concept in S.H Nasr’s Understanding of Islamic Tradition” in the “Journal of Objective Studies”.", 2002.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1- "ترویج اخــــلاق حــــرفه ای در دوران دانشجویی", همایش ملی اخلاق حرفه ای (ارومیه), 1396.

2- "کنفرانس در موسسه الغدیر پاریس با عنوان " امام خمینی و احیای تفکر دینی در جهان معاصر"", 1392.

3- "کنفرانس علمی با عنوان " مبانی انسان شناسی دینی"", دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, دی ماه سال 1394.

4- "کنفرانس علمی در همایش قران و طب با عنوان "قرآن و علم" مطالعات علمی از منظر قرآن", 1390.

5- "کنفرانس علمی با عنوان: "مسایل فلسفه اگزیستانسیالیسم و اخلاق پزشکی" ", کنفرانس علمی, 1387،.

6- "مقاله "نقش جسم در تعالی روح" ", ارومیه، همایش دین و تربیت بدنی , 1370.

7- "مدیریت پروژه پژوهشی ملی مشترک انجمن علمی معارف اسلامی و معاونت فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با عنوان شاخص های فعالیت های دینی و فرهنگی", معاونت فرهنگی وزارت علوم.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "انجام طرح تحقیقاتی شاخص های ایمان", پژوهشکده علوم انسانی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری،, 1388.
دروس تدریس شده (14)

1- "تدریس مبانی انسان شناسی اسلامی ، ضیافت اندیشه استادان دانشگاه هنر تبریز ، تابستان 1394".

2- "تدریس مبانی تعلیم و تربیت اسلامی ، دوره ضیافت اندیشه استادان دانشگاه تحصیلات تکمیلی ، کرمان".

3- "درس آشنائی با روشهای تدریس عمومی، آموزش مجازی دانشگاهیان ".

4- "درس آشنائی با روشهای ارزشیابی تحصیلی، آموزش مجازی دانشگاهیان ".

5- "تدریس واحد درسی زبان تخصصی کارشناسی ارشد رشته الهیات ", 1394؛, دو ترم.

6- "فلسفه اسلامی 5 رشته های تخصصی الهیات و معارف اسلامی", 4 ترم.

7- "طراحی و اجرای روش تحقیق در علوم معارف اسلامی برای استادان دروس معارف اسلامی", 20 کارگاه آموزشی.

8- "طراحی و اجرای کارگاه روش ارزشیابی از آموخته های دانشجویان برای استادان دروس معارف اسلامی کشور", از سال 1374 و اکنون ادامه دارد., 155 کارگاه آموزشی.

9- "طراحی و اجرای 300 کارگاه روش تدریس برای استادان دروس معارف اسلامی ", از سال 1374 و اکنون ادامه دارد.

10- "تدریس واحد درسی منطق 1و 2 رشته های الهیات و معارف اسلامی", ده ترم.

11- "تدریس واحد درسی کلام اسلامی 1 و 2 رشته الهیات و معارف اسلامی", 7 ترم.

12- "تدریس واحد درسی انسان شناسی ", ده ترم و اکنون ادامه دارد.

13- "تدریس واحد درسی اندیشه اسلامی 1", از سال 68 و اکنون ادامه دارد..

14- "تدریس واحد درسی اندیشه اسلامی 2 ", از سال 1368 به مدت ده ترم.
کتاب های چاپ شده (8)

1- "درآمدی بر انسان شناسی تطبیقی", انتشارات سمت ( سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها), آماده چاپ.

2-Reza Firouzi, "MODERN AND TRADITIONAL MAN, An Introduction to Philosophical Anthropology", First published by American Academic Research , California, 2017.

3- "راهنمای روش تدریس نیاز محور", معاونت آموزشی- پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی, 93.

4- "روش ارزشیابی از آموخته های دانشجویان انتشارات دانشگاه معارف اسلامی ، قم".

5- "روش تدریس انتشارات دانشگاه معارف اسلامی ، ویژه استادان معارف اسلامی، قم", 1380.

6- "انسان در آموزه های وحیانی ویژه دانشجویان علوم پزشکی و روانشناسی", انتشارات دانشگاه معارف اسلامی ( نشر معارف), 1393, 1.

7- "نظریه ایمان با تاکید بر تعلیم و تربیت اسلامی", انتشارات پژوهشکده علوم انسانی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، , 1388, 1.

8- "معارف اسلامی 1 به روش فعال ", انتشارات انجمن علمی معارف اسلامی ، قم, 1378, 1.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

1- "پژوهشگر برتر گروههای معارف اسلامی کشور", مشهد مقدس / , آذرماه 1395.

2- "منتخب جشنواره مولف برتر کتب درسی".
سوابق کاری و اجرایی (9)

1- "معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه", از شهریور سال 1395 الی اسفند ماه سال 1396.

2- "عضو کمیته معارف اسلامی شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی", از سال 1388 الی 1395.

3- "مدیرکل تأمین محتوای دروس معارف اسلامی معاونت آموزشی ـ پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها", 1393.

4- "مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه", 1369 الی 1372، 1385 الی 1389، 1393 الی 1395.

5- "مسئول اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ", از سال 1388 تا 1395.

6- "مسئول بخش دروس مبانی نظری اسلام در اداره تالیف و تدوین کتب درسی (معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها )", 1378-1379.

7- "معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه", 1375-1378.

8- "مدیر امور فرهنگی دانشگاه", 1374.

9- "مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ", 1374.