مرتضی باقری
 • نام و نام خانوادگی
  • مرتضی باقری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
 • ایمیل
  • mortezabagheri@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات (27)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی (26)
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرتضی باقری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات (27)

1-.

2-Omrani MD, Mokhtari MR, Tagizadae A, Bagheri M, Ahmad-Poor P, "Association of CCR5-59029 A/G and CCR2-V64I variants with renal allograft survival ", Iran J Immunol, 2008 , http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Association+of+CCR5-59029+A%2FG+and+CCR2-V64I+variants+with+renal+allograft+survival.

3-Omrani MD, Samadzadae S, Bagheri M, Attar K., "Prevalence of Y chromosome microdeletions in West-Azarbijan idiopathic infertile men. ", Urol J, 2006 3(1): 1-6., http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17590851.

4-Omrani MD, Bazargani S, Salari-lak S, Bagheri M, "3Association of codon 10 polymorphism of the Transforming growth factor-beta 1 (TGF-ß1) gene with prostate cancer and hyperplasia in Iranian population", Urol Int, 2009 83:329-332.

5-Omrani Mir D, Bushehri B, Bagheri M, Alipour A, Massomi R. , "Role of IL-10, IFN-γ and TNF-α genes polymorphisms in Suicidal behavior ", Arch Suicide Res, 2009 13:330-339, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13811110903266418?journalCode=usui20.

6-Omrani MD, Mokhtari MR, Bagheri M, Ahmadpoor P, "Association of Interleukin-10, Interferon-gamma, Transforming Growth Factor-beta, and Tumor Necrosis Factor-alpha Gene Polymorphisms with Long-Term Kidney Allograft Survival", Iran J Kidney Dis., 2010 4:141-6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20404426.

7-Mohebbi I, Abdi Rad I, Bagheri M, "Association of angiotensin-1-converting enzyme gene variations with silicosis predisposition. ", Inhal Toxicol, 2010 22(13): 1110–1115, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/08958378.2010.526654?journalCode=iiht20#.V10vAbt97IU.

8-Bagheri M, Abdi Rad I, Omrani MD, Nanbaksh F, "Polymorphisms of the angiotensin converting enzyme gene in Iranian Azeri Turkish women with unexplained recurrent pregnancy loss", Hum Fertil (Camb) , 2010 13(2):79-82, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20722577.

9-Bagheri M, Abdi Rad I, Omrani MD, Nanbakhsh F., "C677T and A1298C Mutations in the methylenetetrahydrofolate reductase gene in patients with recurrent abortion from the Iranian Azeri Turkish", Internat J Fert Ster, 2010 4(3):134-139, http://www.sid.ir/en/VEWSSID/J_pdf/107320100302.pdf.

10-.

11-Abdi Rad I, Bagheri M. , "Angiotensin I-converting enzyme gene insertion and deletion allele frequency and genotype distribution in the general population from the Iranian Azeri Turkish origin", Iran J Kidney Dis. , 2011, http://www.sid.ir/en/vewssid/j_pdf/116620110211.pdf.

12-Bagheri M, Rad IA, Nanbakhsh F. , "Factor V Leiden G1691A and factor II G20210A point mutations and pregnancy in North-West of Iran. ", Arch Gynecol Obstet. , 2011 284(5): 1311-5, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21773779.

13-Bagheri M, Rad IA, Omrani MD, Nanbaksh F., "The Val34Leu genetic variation in the A subunit of coagulation factor XIII in recurrent spontaneous abortion. . ", Syst Biol Reprod Med. , 2011 57(5):261-4, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21548851.

14-Rad IA, Bagheri M, Rahimi-Rad MH., "Deletion allele of the ACE gene is not a risk factor for asthma predisposition. .", Pneumologia., 2011 60(4): 208-12, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22420170.

15-Mohebbi I, Abdi Rad I, Bagheri M., "Interleukin-18, interleukin-8, and CXCR2 and the risk of silicosis.", Toxicol Ind Health , 2012, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22661400.

16-Nikibakhsh AA, Houshmand M, Bagheri M, Zadeh HM, Rad IA., "MEFV gene mutations (M694V, V726A, M680I, and A744S) in Iranian children with Henoch-Schönlein purpura. .", Pneumologia, . 2012 61(2):84-7, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22783597.

17-Omrani MD, Bagheri M, Bushehri B, Azizi F, Anoshae MR., "The association of TGF-β1 codon 10 polymorphism with suicide behavior.", Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. . , 2012 159B (7):772-5, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajmg.b.32082/abstractjsessionid=603C1211747F746A2CF01A556F4A2DAA.f01t03.

18-Bagheri M, Abdi Rad I, Hosseini Jazani N, Nanbakhsh F. , "Gene variations of Vitamin D receptor TaqI in exon 9 (T/C) (rs731236) and Polycystic Ovary Syndrome risk. ", Int J Fertil Steril. , 2013 7(2):116-21. , http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3850346/.

19-Bagheri M, Abdi Rad I, Hosseini-Jazani N, Zarrin R, Ghazavi A., "Association between PAH mutations and VNTR alleles in the West Azerbaijani PKU patients. .", Maedica (Buchar), 2014 9(3): 242-247, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4305991/.

20-Bagheri M, Abdi Rad I, Hosseini Jazani N, Zarrin R, Ghazavi A. , "Frequency of the VNTR-Polymorphisms at the PAH Gene in the Iranian Azeri Turkish Patients with Phenylketonuria", Mædica - a Journal of Clinical Medicine, 2015, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4305991/.

21-Bagheri M, Abdi-Rad I, Hosseini-Jazani N, Zarrin R, Nanbakhsh F, Mohammadzaie N., ".An Association Study between INSR/NsiI (rs2059806) and INSR/PmlI (rs1799817) SNPs in Women with Polycystic Ovary Syndrome from West Azerbaijan Province, Iran. .", J Reprod Infertil., 2015, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4386084/.

22-.

23-Bagheri M, Rad IA, Jazani NH, Zarrin R, Ghazavi A. , "Mutation analysis of the phenylalanine hydroxylase gene in Azerbaijani population, a report from West Azerbaijan province of Iran.", Iran J Basic Med Sci. , 2015.

24- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4556756/.

25-Bagheri M, Abdi Rad I, Hosseini Jazani N, Zarrin R, Ghazavi A. , "Molecular Genetic Analysis of the Variable Number of Tandem-Repeat Alleles at the Phenylalanine Hydroxylase Gene in Iranian Azeri Turkish Population.", Iran Biomed J ., 201519(3):183-7, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4571015/pdf/ibj-19-183.pdf.

26-Faramarz-Gaznagh S, Rasmi Y, Khadem-Ansari M-H, Seyed-Mohammadzad M-H, Bagheri M, Nemati M, Shirpoor A, Saboori E., "Transcriptional Activity Of Gene Encoding Subunits R1 And R2 Of Interferon Gamma Receptor In Peripheral Blood Mononuclear Cells In Patients With Slow Coronary Flow. ", J Med Biochem. 201635:1-8., 201635:1-8., http://search.proquest.com/docview/1789099533/fulltextPDF/ADC765178A67430CPQ/6?accountid=44712.

27-Pourhassanali N, Roshan-Milani S, Kheradmand F, Motazakker M, Bagheri M, Saboory E., "Zinc attenuates ethanol-induced Sertoli cell toxicity and apoptosis through caspase-3 mediated pathways. ", Reprod Toxicol. , 2016, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890623816300302.
پروژه های تحقیقاتی (26)

1- "ارزیابی واریانتهای سیتوکروم P450 در گیرندگان پیوند کلیه تحت درمان با سیرولیموس در استان آذربایجان غربی".

2- "تعیین سرطان های خون (ALL, AML , MDS , CML, CLL , MM, APL) با استفاده از روش های مولکولی PCR ,RT-PCR , Real Time PCR".

3- "بررسی فراوانی جهش های e148q ، m694v و .. در کودکان مبتلا به هنوخ شوئن لاین پورپورا ", 1387.

4- "بررسی فراوانی آلل و ژنوتایپ های متیلن تترا هیدرو فولات ردوکتاز و .. در بیماران مبتلا به سقط های مکرر خودبخودی و افراد سالم ", 1387.

5- "شناسایی جنسیت جنین های انسانی از نظر ژنتیکی قبل از کاشت در رحم مادر ", 1387.

6- "بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های کاتکول او متیل ترانسفراز و سرطان و هیپر پلازی پروستات ", 1387.

7- "بررسی مولکولی واریانتهای ژن فاکتور رشد بتا در بیماران رد حاد و مزمن پیوند کلیه", 1387.

8- "بررسی مولکولی واریانتهای ژنهای اینترلوکین 10 و.. در بیماران رد حاد و مزمن پیوند کلیه ", 1387.

9- "فراوانی جهش 35delg در ژن کانکسین 26 در ناشنوایان حسی عصبی ", 1387.

10- "بررسی درصد فراوانی و نوع ویروس پاپیلومای انسانی در سرطان سرویکس", 1387.

11- "ارزیابی اثر روی بر سمیت ناشی از اکستازی در رده های سلولی لایدیگ و سرتولی (سلولهای کشت شده) و آپوپتوز از طریق مسیرهای مرتبط با fas ، p53،bcl-xl، و bcl-2".

12- "بررسی طیف جهش های ژن CTNS در جمعیت ترک ایرانی مبتلا به سیستینوزیس نفروپاتیک".

13- "بررسی میزان بیان ژن گیرنده اینترلوکین 17 در PBMCs بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر زود رس (زیر 50 سال)".

14- "آنالیز بیان اینترلوکین 17 در سلولهای تک هسته ای خون محیطی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر زود رس (زیر 50 سال)", 1397.

15- "آنالیز مولکولی ژن SMN دربیماران مبتلا به بیماری آتروفی عضلانی –نخاعی (SMA) در استان آذربایجان غربی (ایران)", 1396.

16- "اثر 10-هیدروکسی 2-دکانوئیک اسید بر بیان لامین AΔ150 در سلولهای فیبروبلاست درمی انسان تحت تابش اشعه UVA", 1396.

17- "آنالیز بیان tnfr1 و tnfr2 در سلولهای تک هسته ای خون محیطی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر زود رس", 1395.

18- "جهش اکتسابی تیروزین کیناز JAK2 V617F در بیماریهای میلوپرولیفراتیو مزمن abl-bcr منفی در یک جمعیت از استان آذربایجان غربی (ایران) ", 1395.

19- "آنالیز فیوژنهای کروموزوم فیلادلفیا در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن در یک جمعیت از استان آذربایجان غربی (ایران)", 1395.

20- "آنالیز رایجترین جهش های MEFV در 630 بیمار مبتلا به بیماری تب مدیترانه ای", 1395.

21- "جهش های ژن PKD1 در بیماران مبتلا به کلیه پلی کیستیک اتوزومی غالب در استان آذربایجان غربی (ایران)", 1394.

22- "جهش های ژن PKD2 در بیماران مبتلا به کلیه پلی کیستیک اتوزومی غالب در استان آذربایجان غربی (ایران)", 1394.

23- "واریانتهای ژنتیکی ایترلوکین 17 و فاکتور های انعقادیII وV در بیماران مبتلا به سیلیکوزیس در استان آذربایجان غربی", 1394.

24- "جهش های ژنتیکی مرتبط با متابولیسم کلسیم در زنان آذری ایرانی با سندرم تخمدان پلی کیستیک و افراد کنترل ", 1390.

25- "فراوانی فاکتور 5 لیدن و فاکتور 2 پروترومبین در گروه کنترل و بیماران با سابقه سقط های مکرر خودبخودی مکرر", 1389.

26- "بررسی فراوانی آللها و ژنوتایپ های فاکتور انعقادی در بیماران مبتلا به سقط های مکرر و افراد سالم", 1387.