بایرام هاشم زاده
 • نام و نام خانوادگی
  • بایرام هاشم زاده
 • مدرک تحصیلی
  • کارشناسی ارشد
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • دانشکده پرستاری و بهداشت خوی
 • ایمیل
  • bayramh53@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بایرام هاشم زاده
 • مدرک تحصیلی
 • کارشناسی ارشد
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • دانشکده پرستاری و بهداشت خوی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی