صادق فیض اله زاده
 • نام و نام خانوادگی
  • صادق فیض اله زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم آزمایشگاهی
 • ایمیل
  • sadeghimmune@yahoo.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • صادق فیض اله زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم آزمایشگاهی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-.

2-.
مقالات (9)

1-اماني داور, محمدحسن زهير, کريم زاده مجتبي, فيض اله زاده صادق, دهقان محمدحسين, "بررسي ايمنوفنوتايپينگ لنفوسيتهاي T ارتشاح يافته به تومور (TIL) در بيماران مبتلا به سرطان پستان", مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل, 1386.

2-صادق فیض اله زاده، سارا وحدت نیا, "پاسخ ایمنی ميزبان به سرطان دهانه ی رحم (سرويكس)", تشخیص آزمایشگاهی, 1391.

3-صادق فیض اله زاده، لیلا حاجی حسینلو, "گذری بر آزمایشات لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE)", تشخیص آزمایشگاهی, 1390.

4-Feizollahzadeh, S., Kouhpayeh, S., Rahimmansh, I., Khanahmad, H., Sabzehei, F., Ganjalikhani-hakemi, M., Andalib, A., Hejazi, Z., Rezaei, A., "The increase in protein and plasmid yields of e. Coli with optimized concentration of ampicillin as selection marker", Iranian Journal of Biotechnology, 2017.

5-Feizollahzadeh S, Taheripanah R, Khani M, Farokhi B, Amani D., "Promoter region polymorphisms in the transforming growth factor beta-1 (TGFβ1) gene and serum TGFβ1 concentration in preeclamptic and control Iranian women.", J Reprod Immunol, 2012.

6-Feizollahzadeh S, Rasuli J, Kheirouri S, Alizadeh M., "Augmented plasma adiponectin after prolonged fasting during ramadan in men.", Health Promot Perspect, 2014.

7-Khani M, Amani D, Taheripanah R, Sanadgol N, Feizollahzadeh S, Rahmani Z, "3. Transforming growth factor beta-1 (TGF-β1) gene single nucleotide polymorphisms (SNPs) and susceptibility to pre-eclampsia in Iranian women: A case-control study.", Pregnancy Hypertens, 2015.

8-Feizollahzadeh S, Ghiasvand R, Rezaei A, Khanahmad H, Sadeghi A, Hariri M., "Effect of Probiotic Soy Milk on Serum Levels of Adiponectin, Inflammatory Mediators, Lipid Profile, and Fasting Blood Glucose Among Patients with Type II Diabetes Mellitus.", Probiotics Antimicrob Proteins, 2017, 2017 Mar9(1):41-47. doi: 10.1007/s12602-016-9233-y..

9-Sadegh Feizollahzadeh, Hossein Khanahmad, Ilnaz Rahimmanesh, Mazdak Ganjalikhani-hakemi, Alireza Andalib, Mohammad Hossein Sanei and Abbas Rezaei, "Expression of biologically active murine interleukin-18 in Lactococcus lactis", FEMS Microbiology Letters, 2016, Sadegh Feizollahzadeh, Hossein Khanahmad, Ilnaz Rahimmanesh, Mazdak Ganjalikhani-hakemi, Alireza Andalib, Mohammad Hossein Sanei, Abbas Rezaei Expression of biologically active murine interleukin-18 in Lactococcus lactis, FEMS Microbiology Letters, Volume 363, Issue 21, 1 November 2016, fnw234, https://doi.org/10.1093/femsle/fnw234.