دکتر بهنام عسکری
 • نام و نام خانوادگی
  • بهنام عسکری
 • مدرک تحصیلی
  • فوق تخصص جراحی قلب
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جراحی عمومی
 • ایمیل
  • askaribehnam@ymail.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهنام عسکری
 • مدرک تحصیلی
 • فوق تخصص جراحی قلب
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جراحی عمومی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- "دكتري پزشكي عمومي : دانشگاه علوم پزشكي ارومیه 1372-1379 ".

2- "دكتري تخصصي جراحي عمومي : دانشگاه علوم پزشكي تبریز 1382-1386 ".

3- "فوق تخصص جراحی قلب : دانشگاه علوم پزشكي ایران - مرکز قلب شهید رجایی 1387-1390 ".
مقالات (9)

1-Behnam Askari, Esmat Khaleqsefat, Davood Khalafkhani, Mohammad Khalaj-Kondori, Kamal Khademvatan, Hamid Soraya, "study on a novel polymorphism in the VKORC1 promoter region using bioinformatic tools and warfarin dosing data", Thrombosis Research, October 2017, Volume 158, Pages 76-78.

2-Askari Behnam, Dehghani Mohammadreza, Babakan Roghie, "IMPLANTABLE CARDIOVERTER-DEFIBRILLATOR (ICD) LEADS EXTRACTION IN INFECTIVE ENDOCARDITIS USING OPEN HEART SURGERY: A CASE REPORT", Pakistan Heart Journal, 2017, Vol 50, No 2 : 131-134.

3-محمدرضا دهقاني ، عليرضا ماهوري ، حميد مهديزاده, رقيه بابکان, کمال خادم وطني, ميرحسين سيدمحمدزاد, بهنام عسکري٭, "تومورهاي اولیه قلبی: تجربه 5 ساله مرکز جراحی قلب سیدالشهدا ارومیه", مجله پزشکی ارومیه, فروردین 1395, دوره بیست و هفتم، شماره اول، ص 73- 61.

4-بهنام عسکري، عليرضا رستم زاده، کمال خادم وطنی, "ترومبوز بزرگ و توبولار داخل کرونري : ترومبکتومی حین عمل و جراحی باي پس عروق کرونری (CABG)", مجله پزشکي اروميه، , اسفند ١٣٩٤, دوره بيست و ششم، شماره دوازدهم، ص ۱۰۹۴- ۱۰۹۰.

5-کمال خادم وطنی ، محمدحسن خادم انصاري، سولماز الوفی، علی شکیبی، علیرضا رستم زاده، بهنام عسکري، مریم مهرپویا، مژگان حاج احمدي پور رفسنجانی، میرحسین سیدمحمدزاد, "بررسی ارتباط سطح سرمی سرولوپلاسمین با بیماري عروق کرونري قلب", مجله پزشکی ارومیه، , بهمن 1394, دوره بیست و ششم، شماره یازدهم، ص 992-984.

6-Mohammad Reza Dehghani, Nader Madjidi, Alireza Rahmani, Behnam Asgari, Yousef Rezae, "Effect of oral vitamin C on atrial firillation development after isolated coronary artery bypass grafting surgery: A prospective randomized clinical trial", Cardiology Journal, 2014, Vol. 21, No. 5, pp. 492–499.

7-Behnam Askari M.D., Ebrahim Hasani M.D., Lili Guilani M.D., Shahyad Salehi M.D., Roghie Babakan M.D. , "A Rare Case Report of Left Atrial Angiosarcoma", The Iranian Journal of Cardiac Surgery, 2013, february.

8-Alireza Alizadeh Ghavidel, MD , Eskandar Noorizadeh, MD , Hamidreza Pouraliakbar, MD , Yalda Mirmesdagh, MD , Saeid Hosseini, MD , Behnam Asgari, MD , Mahyar Gholamour Dehaki, "Impact of Intact Pleura during Left Internal Mammary Artery Harvesting on Clinical Outcome", The Journal of Tehran University Heart Center, JANUARY 8, 2013, 48-53.

9-Hemmat Maghsoudi · Behnam Askary, "The Effect of Piroxicam on the Formation of Postoperative, Intraabdominal Adhesion in Rats", Saudi Journal of Gastroenterology , November 2008, 14(4):198-201.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1-R. Baghaei , G. Omrani , M. Mousavi , B. Asgari , H. Mortezaeian , "THE OUTCOME OF SURGICAL REPAIR IN CONGENITAL MITRAL VALVE DISEASE", Third Scientific Meeting World Society for Pediatric and Congenital Heart Surgery , Istanbul, Turkey, June 23-26, 2011.