محمد حیدری
 • نام و نام خانوادگی
  • محمد حیدری
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی Ph. D
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
 • ایمیل
  • heidari.m@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

بسم الله الرحمن الرحیم

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات (18)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی (1)
دروس تدریس شده (9)
کتاب های چاپ شده (3)
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد حیدری
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی Ph. D
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
 
        بیوگرافی کوتاه

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-.
مقالات (18)

1-.

2-M Heydari, "_ Ph.D Thesis _ Etiology of suicide in Iran: Causual layered Analysis", School of Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran, 0.

3-MH Sattar Bab1, Edris Abdifard2, Shahin Elyasianfar3, Payam Mohammadi4, "Trend of The Incidence of Brain Cancer in Iran And Its 6 Geographical Regions During 2000-2005", pharmacophore, 2018, 0.

4-MH Narges Karimi , Azadeh Razian, "The efficacy of magnesium oxide and sodium valproate in prevention of migraine headache: a randomized, controlled, double-blind, crossover study", Acta Neurologica Belgica, 2019, 0.

5- "The prevalence of congenital hypothyroidism in Kermanshah in 2006-2010", JOURNAL OF KERMANSHAH UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (BEHBOOD), 2013, 1.

6-M Heidari, N Khanjani, A Haghdoost, "Silent change of suicide in the west of Iran (Kermanshah): Joinpoint regression analysis", Iranian Red Crescent medical journal, 2017, 1.

7-S Bab, E Abdifard, Y Moradi, A Faraj, M Heidari, "Lung cancer incidence trends in Iran and in six geographical regions of the country (2000-2005)", Shiraz E-Medical Journal, 2016, 3.

8-G Mohammadi, ME Akbari, Y Mehrabi, AG Motlagh, M Heidari,, "Analysis of cancer incidence and mortality in Iran using joinpoint regression analysis", Iranian Red Crescent Medical Journal , 2017, 3.

9-HM Vardanjani, M Heidari, M Hadipour, "Can we rely on GLOBOCAN and GBD cancer estimates? Case study of lung cancer incidence and mortality rates and trends in Iran", Asian Pac J Cancer Prev , 2016, 5.

10-M Heidari, R Majdzadeh, P Pasalar, S Nedjat, "Quality of life of medical students in Tehran University of Medical Sciences.", Acta Medica Iranica, 2014, 6.

11-Y Pasdar, S Moridi, F Najafi, P Niazi, M Heidary, "The effect of nutritional intervention and physical activities on weight reduction", J Kermanshah Univ Med, 2012, 8.

12-N Karimi, M Heidari, "Knowledge and attitudes toward epilepsy among school teachers in West of Iran", Iranian journal of neurology , 2015, 14.

13-M Heidari, F Najafi, "Trends of skin cancer incidence in 6 geographical regions of the Islamic Republic of Iran, 2000-2005", Eastern Mediterranean Health Journal, 2013, 14.

14-E Abdifard, S Amini, S Bab, N Masroor, A Khachian, M Heidari, "Incidence trends of colorectal cancer in Iran during 2000-2009: A population-based study", Medical journal of the Islamic Republic of Iran, 2016, 14.

15-.

16-F Rahimi, M Heidari, "Time trend analysis of stomach cancer incidence in the west of Iran", Journal of Health and Development, 2012, 26.

17-E Abdifard, S Ghaderi, S Hosseini, M Heidari, "Incidence trends of colorectal cancer in the West of Iran during 2000-2005", Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2013, 28.

18-M Haidari, MR Nikbakht, Y Pasdar, F Najafi, "Trend analysis of gastric cancer incidence in Iran and its six geographical areas during 2000-2005", Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2012, 29.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-.
دروس تدریس شده (9)

1-.

2- "اپیدمیولوزی شغلی".

3- "اپیدمیولوژی محیط".

4- "آمار حیاتی".

5- "ارزیابی سلامت جامعه".

6- "سمینار".

7- "تحلیل داده های سلامت".

8- "روش تحقیق".

9- "مبانی اپیدمیولوژی".
کتاب های چاپ شده (3)

1-.

2-محمد حیدری ، حسین اکبری ، یونس محمدی , "مجموعه سوالات چهارگزینه ای اپیدمیولوژی بیماری های شایع ویژه آزمون های کاردانی به کارشناسی، ارشد و دکترا به همراه پاسخ های تشریحی", ارجمند, 1389, https://www.adinehbook.com/gp/product/9642536368.

3-محمد حیدری ، یونس محمدی ، سید رضا مجدزاده, "متا آنالیز در تحقیقات علوم پزشکی (راهنمای درک و بکارگیری متاآنالیز) (ویژه دانشجویان پزشکی، پیراپزشکی، دندان پزشکی، بهداشت، پرستاری و مامایی", نشر و تبلیغ بشری, 1389, https://www.adinehbook.com/gp/product/9643992002.
سوابق کاری و اجرایی (2)

1-.

2- "سوابق علمی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه http://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3002123".