ناهيد نويدجوي
 • نام و نام خانوادگی
  • ناهيد نويدجوي
 • مدرک تحصیلی
  • فوق ليسانس
 • درجه علمی
  • مربي
 • بخش مربوطه
  • گروه بهداشت محیط
 • ایمیل
  • n.navidjouy@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده (6)
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ناهيد نويدجوي
 • مدرک تحصیلی
 • فوق ليسانس
 • درجه علمی
 • مربي
 • بخش مربوطه
 • گروه بهداشت محیط
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دكتري تخصصي, "مهندسي بهداشت محيط", دانشگاه علوم پزشكي همدان , در حال تحصيل.

2-كارشناسي ارشد, "مهندسي بهداشت محيط", دانشگاه علوم پزشكي اصفهان , 1386.

3-كارشناسي, "مهندسي بهداشت محيط ", دانشگاه علوم پزشكي اروميه, 1382.
مقالات (5)

1-خرسندي ح، نویدجوی ن, "بررسی میزان کارایی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام خمینی ارومیه و ارائه راهکارههای مناسب بهره برداری ", مجله پزشکی ارومیه, 1384, شماره 1،ص6-1.

2-نویدجوی ن، جلالی م، موحدیان ح, "بررسی عملکردتصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان در حذف گونه بیماریزای لیستریا مونوسیتوژنز", فصلنامه علمی و پژوهشی آب و فاضلاب, 1391.

3-نویدجوی ن، جلالی م، خرسندي ح، موحدیان ح, "بررسی کارایی واحدهای فرآوری لجن در تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان برای حذف گونه های محتلف باکتری لیستریا", مجله سلامت و محیط, 1393, 7 (1) : 71-64.

4-نویدجوی ن، موحدیان ح، خرسندي ح, "سنجش سریع اکسیژن مورد نیاز شیمیایی از طریق هضم با مایکروویو و مقایسه آن با روش هضم در راکتور حرارتی", مجله سلامت و بهداشت, 1393, داراي گواهي چاپ.

5-Navidjouy, N. M Jalali, HM Attar, H Aghili,, "Performance of the municipal wastewater treatment plant for removal of Listeria monocytogenes", International Journal of …( ijehe.org)., 2013.
دروس تدریس شده (6)

1-بهداشت محيط, "كارشناسي بهداشت عمومي".

2-گندزداهای محیط, "كارشناسي بهداشت محيط".

3-زبا له های صنعتی و خطرناک, "كارشناسي بهداشت محيط".

4-- تصفیه فاضلاب صنعتی, "كارشناسي بهداشت محيط".

5-شيمي محيط, "كارشناسي بهداشت محيط".

6-میکروبیولوژی محیط, "كارشناسي بهداشت محيط".