سحر کاظمی
 • نام و نام خانوادگی
  • سحر کاظمی
 • مدرک تحصیلی
  • کارشناسی ارشد
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه پرستاری داخلی و جراحی
 • ایمیل
  • s.kazemi.nu88@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سحر کاظمی
 • مدرک تحصیلی
 • کارشناسی ارشد
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه پرستاری داخلی و جراحی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات (1)

1- "ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و ﺗﺒﻌﯿﺖ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ", ﻣﺠﻠﻪ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ, 1396.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- ".nurses and physicians viewpoint toward inter professional collaboration", International Congress of Nursing & Professionalism in Iran and the World, 6-8 sep , 2017, Urmia, Iran.

2- ".quality of competence in nurses who work in Ayatollah Talegani teaching hospital in Urmia in 2017", International Congress of Nursing & Professionalism in Iran and the World, 6-8 sep , 2017, Urmia, Iran.

3- "doctoral nursing student perspectives towards Educational Quality of PHD Course", International Congress of Nursing & Professionalism in Iran and the World, 6-8 sep , 2017, Urmia, Iran.

4- "surve the quality of work life nurses who work in Ayatollah Talegani teaching hospital in Urmia in 2017", International Congress of Nursing & Professionalism in Iran and the World, 6-8 sep , 2017, Urmia, Iran.

5- "Assessment of nurses perceptions of nursing power based on King Model", کنگره بین المللی پرستاری و حرفه ای شدن - ایران و جهان, 1396- شهریور.