جعفر رضایی
 • نام و نام خانوادگی
  • جعفر رضایی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترا
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • مراکز تحقیقاتی
 • ایمیل
  • Rezaie.J@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

Find English Section

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جعفر رضایی
 • مدرک تحصیلی
 • دکترا
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • مراکز تحقیقاتی
 
        بیوگرافی کوتاه

Find English Section

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی