جعفر رضایی
 • نام و نام خانوادگی
  • جعفر رضایی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترا
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • مراکز تحقیقاتی
 • ایمیل
  • Rezaie.J@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

 

اینجانب جعفر رضایی  دارای مدرک دکترای تخصصی در زمینه بیولوژی سلولی تکوینی هستم.  از سال 97 عضو هیات علمی پژوهشکده پزشکی سلولی مولکولی هستم  و  زمینه ی تحقیقی ام مطالعه نقش و کاربرد اگزوزوم ها در سرطان است. اگزوزوم ها وزیکول خارج سلولی 30-150 نانومتری هستند که از سلول های مختلف آزاد می شوند. این نانووزیکول ها نقش  بسیار مهمی در برقراری ارتباطات بین سلولی در شرایط فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی دارند. کاربرد پزشکی این وزیکول ها می تواند در زمینه  پیش آگهی، تشخیص و درمان سرطان باشد. اگزوزوم ها امروزه مورد توجه واقع شده اند زیرا اطلاعات جامع و دقیق از تومور  در اختیار قرار می دهند و همچنین می توانند بعنوان نانوحامل دارویی در زمینه انتقال هدفمند دارو به سلول های تومور بخصوص سلول های بنیادی سرطان مورد استفاده قرار گیرند. علاوه براین، اگزوزوم درمانی در پزشکی بازساختی و سرطان یکی دیگر از کاربرد اگزوزوم ها است.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جعفر رضایی
 • مدرک تحصیلی
 • دکترا
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • مراکز تحقیقاتی
 
        بیوگرافی کوتاه

 

اینجانب جعفر رضایی  دارای مدرک دکترای تخصصی در زمینه بیولوژی سلولی تکوینی هستم.  از سال 97 عضو هیات علمی پژوهشکده پزشکی سلولی مولکولی هستم  و  زمینه ی تحقیقی ام مطالعه نقش و کاربرد اگزوزوم ها در سرطان است. اگزوزوم ها وزیکول خارج سلولی 30-150 نانومتری هستند که از سلول های مختلف آزاد می شوند. این نانووزیکول ها نقش  بسیار مهمی در برقراری ارتباطات بین سلولی در شرایط فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی دارند. کاربرد پزشکی این وزیکول ها می تواند در زمینه  پیش آگهی، تشخیص و درمان سرطان باشد. اگزوزوم ها امروزه مورد توجه واقع شده اند زیرا اطلاعات جامع و دقیق از تومور  در اختیار قرار می دهند و همچنین می توانند بعنوان نانوحامل دارویی در زمینه انتقال هدفمند دارو به سلول های تومور بخصوص سلول های بنیادی سرطان مورد استفاده قرار گیرند. علاوه براین، اگزوزوم درمانی در پزشکی بازساختی و سرطان یکی دیگر از کاربرد اگزوزوم ها است.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی