علی
 • نام و نام خانوادگی
  • علی اکبری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • مرکز تحقیقات تومور توپر
 • ایمیل
  • akbari.a@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی اکبری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • مرکز تحقیقات تومور توپر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-علی اکبری, "دکتری شیمی آلی-بیوشیمی، دانشگاه تبریز. فرصت مطالعاتی: نانوفناوری دارویی دانشگاه ماساچوست (آمریکا). فرصت مطالعاتی: مهندسی بافت و دارورسانی دانشگاه کارولینای جنوبی (آمریکا)".
مقالات (12)

1-Nasser Arsalani, Fahime Kazeminava, Ali Akbari, Hamed Hamishehkar, Jabbari Esmaiel, Hossein Kafil, "Synthesis of polyhedral oligomeric silsesquioxane nano-crosslinked poly(ethylene glycol)-based hybrid hydrogels for drug delivery and antibacterial activity", Polymer International, 2019, 68, 667-674.

2-Moslem Soleymani, Ali Akbari, Gholam Reza Mahdavinia, "Magnetic PVA/laponite RD hydrogel nanocomposites for adsorption of model protein BSA", Polymer Bulletin, 2019, 76, 2321-2340.

3-Mohsen Padervand, Farnaz Asgarpour, Ali Akbari, Bagher Eftekhari Sis, Gerhard Lammel, "Hexagonal Core–Shell SiO2[–MOYI]Cl–]Ag Nanoframeworks for Efficient Photodegradation of the Environmental Pollutants and Pathogenic Bacteria", Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, 2019, 29, 1314–1323.

4-Ali Akbari, Nasser Arsalani, Bagher Eftekhari, Mojtaba Amini, Gholamreza Gohari, Esmaiel Jabbari, "Cube-octameric silsesquioxane (POSS)-capped magnetic iron oxide nanoparticles for the efficient removal of methylene blue", Frontiers of Chemical Science and Engineering, 2019, 13, 563-573.

5-Mojtaba Amini, Hadi Naslhajian, Ali Akbari, S Morteza F Farnia, Esmaiel Jabbari, Sanjeev Gautam, Keun Hwa Chae, "A novel high-flux, thin-film composite desalination membrane via co-deposition of multifunctional polyhedral oligomeric silsesquioxane and polyoxometalate", Polyhedron, 2019, https://doi.org/10.1016/j.poly.2019.04.047.

6-Ali Akbari, Aylar Naderahmadian, Bagher Eftekhari-sis, "Silver and copper nanoparticles stablized on ionic liquids-functionalized polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS): highly active and recyclable hybrid catalysts", Polyhedron, 2019, 171, 228-236.

7-Zahra Bahrami, Ali Akbari, Bagher Eftekhari-Sis, "Double network hydrogel of sodium alginate/polyacrylamide cross-linked with POSS: Swelling, dye removal and mechanical properties", International Journal of Biological Macromolecules, 2019, 129,187-197.

8-Gholamreza Gohari, Asghar Mohammadi, Ali Akbari, Sima Panahirad, Mohammad Reza Dadpour, Vasileios Fotopoulos, Seisuke Kimura, "Titanium dioxide nanoparticles (TiO2 NPs) promote growth and ameliorate salinity stress effects on essential oil profile and biochemical attributes of Dracocephalum moldavica", Scientific Reports, 2020.

9-Bagher Eftekhari-Sis, Azam Bagheri, Hessamaddin Younesi Araghi, Ali Akbari, Matthew F. Paige, "Supramolecular self-assembly of oleylamide into organogels and hydrogels: a simple approach in phase selective gelation of oil spills", Soft Materials, 2020, https://doi.org/10.1080/1539445X.2019.168494, 18, 55-66.

10-Mojtaba Amini, Maryam Seifi, Ali Akbari, Mojtaba Hosseinifard, "Polyamide-zinc oxide-based thin film nanocomposite membranes: Towards improved performance for forward osmosis", Polyhedron, 2020, https://doi.org/10.1016/j.poly.2020.114362.

11-Mojtaba Amini, Zahra Shekari, Ali Akbari, Hadi Naslhajian, Ayda Sheykhi, Esmaeil Karimi, Sanjeev Gautam, Keun Hwa Chae, "Novel thin film nanocomposite membranes incorporated with polyoxovanadate nanocluster for high water flux and antibacterial properties", Applied Organometallic Chemistry, 2020, https://doi.org/10.1002/aoc.5494.

12-Ali Akbari, Masood Mehrabian, Zahra Salimi, Sina Dalir, Mohammadreza Akbarpour, "The comparison of antibacterial activities of CsPbBr3 and ZnO nanoparticles", International Nano Letters, 2019, 9, 349-353.