محمد جبراییلی
 • نام و نام خانوادگی
  • محمد جبراییلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فناوری اطلاعات سلامت
 • ایمیل
  • jabraily@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات (29)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
پروژه های تحقیقاتی (10)
دروس تدریس شده (10)
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد جبراییلی
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فناوری اطلاعات سلامت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- "کارشناسی، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1386-1382".

2- "کارشناسی ارشد، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1388-1386".

3- "دکترای تخصصی، مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1390".
مقالات (29)

1-Mostafa Sheykhotayefeh, Reza Safdari, Marjan Ghazisaeedi, Seyed Hossein Khademi, Seyedeh Sedigheh Seyed Farajolah, Elham Maserat, Mohamad Jebraeily, Vahid Torabi, "Development of a Minimum Data Set (MDS) for C-section anesthesia information management system (AIMS)", Anesthesiology and pain medicine, 2017.

2-Mohamad Jebraeily, Zahra Zare Fazlollahi, Bahlol Rahimi, "The most common smartphone applications used by medical students and barriers of using them", Acta Informatica Medica, 2017, 25(4).

3-Mohamad Jebraeily, Reza Safdari, Bahlol Rahimi, Khadijeh Makhdoomi, Marjan Ghazisaeidi, "The application of intelligent information systems in hemodialysis adequacy promotion", Journal of Renal Injury Prevention, 2018.

4-Zahra Zare, Mohamad Jebraeily, "Patients’ Perceptions of Applying Information and Communication Technology Tools in Self-care and Factors Affecting It", Acta Informatica Medica, 2018, 26(2).

5-Mohamad Jebraeily, Bahlol Rahimi, Zahra Zare Fazlollahi, Hadi Lotfnezhad Afshar, "Using SERVQUAL Model to Assess Hospital Information System Service Quality", Hormozgan Medical Journal, 2019.

6-Mohamad Jebraeily, Reza Safdari, Bahlol Rahimi, Khadijeh Makhdoomi, Marjan Ghazisaeedi, "Development of a web-based information system for monitoring of hemodialysis adequacy", Journal of Nephropharmacology, 2019, 8(2).

7-Mohamad Jebraeily, Mohammad Amin Valizade Hasanloei, Bahlol Rahimi, "Design of a Management Dashboard for the Intensive Care Unit: Determining Key Performance Indicators and their Required Capabilities", Applied Medical Informatics, 2019.

8-Keivan Maghooli, Mostafa Langarizadeh, Leila Shahmoradi, Mahdi Habibikoolaee, Mohamad Jebraeily, "Differential Diagnosis of Erythmato-Squamous Diseases Using Classification and Regression Tree", ACTA INFORM MED, 2016, Maghooli K, Langarizadeh M, Shahmoradi L, Habibi-koolaee M, Jebraeily M, Bouraghi H. Differential Diagnosis of Erythmato-Squamous Diseases Using Classification and Regression Tree. Acta Informatica Medica. 2016 Sep 124(5):258..

9-Mostafa Sheykhotayefeh, Reza Safdari, Marjan Ghazisaeedi,Seyed Hossein Khademi, Mohamad Jebraeily, Elham Maserat, Sedigheh Seyed Farajolah,, "Hospital Information Systems Implementation: An Evaluation of Critical Success Factors in Northeast of Iran", Global Journal of Health Science, 2017, Sheykhotayefeh M, Safdari R, Ghazisaeedi M, Mohammadzadeh N, Khademi SH, Torabi V, Jebraeily M, Maserat E, Farajolah SS. Hospital Information Systems Implementation: An Evaluation of Critical Success Factors in Northeast of Iran. Global Journal of Health Science. 2016 Dec 19(2):93..

10-Mostafa Sheykhotayefeh, Reza Safdari, Marjan Ghazisaeedi,Seyed Hossein Khademi, Sedigheh Seyed Farajolah,Mohamad Jebraeily, "Development of a Minimum Data Set for C-Section Anesthesia Information Management System", Anesth Pain Med, 2017.

11-پیری، زکیه؛ فزونخواه، شهلا؛ جبراییلی، محمد؛ مهاجر، مقداد, "دیدگاه کارکنان مدارک پزشکی نسبت به مهارت های لازم در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز", مديريت سلامت, 1387, دوره ي11 ، شماره 34 .

12-جبراییلی، محمد؛ احمدی، مریم؛ حاجوی، اباذر؛ گوهری، محمودرضا, "پرونده الکترونیک سلامت: آمادگی نیروی انسانی", مديريت سلامت , 1389, دوره ي13 ، شماره 39 .

13-جبراییلی، محمد؛ میکائیلی، پیمان؛ موسوی، جواد؛ سعادت، رامین, "علل افت تحصیلی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه", مجله افق توسعه آموزش پزشکی, 1390, دوره ي4 ، شماره 3.

14-جبراییلی، محمد؛ ملکی، مجتبی؛ اکبرپور، سمیرا؛ دهقانی، مهسا, "ارزیابی میزان موفقیت سیستم های اطلاعات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه براساس مدل مک لین و دلون", مجله پرستاری علوم پزشکی ارومیه, 1393 , دوره دوازده، شماره یازدهم.

15-طارم، کبری؛ جبراییلی، محمد؛ دولانی، عباس, "پایش آماری مقالات حوزه علم اطلاعات ", پياورد سلامت, 1394, دوره 8 شماره 1 .

16-رحیمی، بهلول؛ جبراییلی، محمد؛ رشیدی، علی؛ معصومی، رسول, "موانع پیاده سازی یادگیری الکترونیکی در حوزه علوم پزشکی", مجله پرستاری علوم پزشکی ارومیه, 1392, دوره یازدهم، شماره ششم.

17-دولانی، عباس: جبراییلی، محمد؛ رحیمی، بهلول, "مدیریت دانش در کتابخانه های مستقر در شهر ارومیه", پياورد سلامت, 1392, دوره 7 شماره 2 .

18-7- رحیمی، بهلول؛ پورضا، ابوالقاسم ؛ جبراییلی، محمد؛ آقازاده، سکینه, "ارزیابی کارایی، منافع و پیچیدگی کاربرد سیستم های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه پزشکان", مديريت سلامت, 1392.

19-جبراییلی، محمد؛ صفدری، رضا؛ رحیمی، بهلول؛ قاسم زاده، نازآفرین, "درک بیماران بستری از وضعیت موجود و مورد انتظار رعایت حقوق بیمار", مجله پرستاری علوم پزشکی ارومیه, 1392, دوره یازده، شماره سوم.

20-جبراییلی، محمد؛ رحیمی، بهلول؛ زارع، زهرا؛ دولانی، عباس, "مزایا و مشکلات ناشی از اجرای سیستم های اطلاعات بیمارستانی ", مجله پرستاری علوم پزشکی ارومیه, 1391, دوره دهم، شماره سوم.

21-جبراییلی، محمد؛ پیری، زکیه؛ رحیمی، بهلول؛ قاسم زاده، نازآفرین, "موانع اجرایی پرونده الکترونیک سلامت", مديريت اطلاعات سلامت , 1390, دوره ي هشتم ، شماره ي ششم .

22-جبراییلی، محمد؛ احمدی، مریم؛ پیرنژاد، حبیب ا...؛ نیازخانی، زهرا, "عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم های اطلاعات بیمارستانی", مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين, 1392, سال هفدهم، شماره 68.

23-زارع، زهرا؛ جبراییلی، محمد؛ جباری، نصراله؛ شیخی، ناصر, "بررسي عملکرد اساتيد مشاور از ديدگاه دانشجويان پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه", مجله پرستاری علوم پزشکی ارومیه, 1393, دوره دوازدهم، شماره ششم .

24-جبراییلی، محمد؛ رحیمی، بهلول؛ فرهنگ، فرحناز, "میزان مشارکت کاربران در پیاده سازی سیستم اطلاعات بیمارستانی", مجله پزشکی ارومیه, 1393, دوره ۲۵ ، شماره ۶.

25-Mansoor Fatehi, Reza Safdari, Marjan Ghazisaeidi, Mohamad Jebraeily ,Mahdi Habibi-koolaee, "Data Standards in Tele-radiology", ACTA INFORM MED, 2015, 23(3): 165-168..

26-Mohamad Jebraeily, Marjan Ghazisaeidi, Reza Safdari, Khadijeh Makhdoomi, Bahlol Rahimi, "Hemodialysis Adequacy Monitoring Information System: Minimum Data Set and Capabilities Required", ACTA INFORM MED, 2015, 23(4): 239-242.

27-Safdari R, Ghazisaeidi M, Jebraeily M *, Masarat E, Shikhtayefeh M, Farajolahi S, "Hospital information systems success: A study based on the model Adjusted DeLone and McLean in UMSU hospitals", Pelagia Research Library, 2014, 4(5):37-41.

28-Safdari R, Jebraeily M*, Rahimi B, Doulani A, "Smartphone medical applications use in the clinical training of medical students of UMSU and its influencing factors", European Journal of Experimental Biology, 2014, 4(1), 633-637.

29-Rahimi B, Safdari R, Jebraeily M*, "Development of Hospital Information Systems: User Participation and Factors Affecting It", ACTA INFORM MED, 2014, 398-401.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1-Marjan Ghazisaeidi, Mohamad Jebraeily*, Soqra Seyyedi , Lila Ostovar, "The use of smartphone Applications in self-management of child obesity", کنگره بین المللی مادر و کودک- ارومیه, 1394.

2-جبراییلی، محمد؛ زارع فضل الهی، زهرا؛ دولانی، عباس, "مزایا و مشکلات ناشی از اجرای سیستم اطلاعات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه", اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات سلامت, دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1390.

3-صفدری، رضا؛ جبراییلی، محمد, "کاربرد برنامه های کاربردی تلفن همراه هوشمند در آموزش پزشکی", سیزدهمین همایش سالیانه آموزش پزشکی , دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1391 .

4-صفدری، رضا؛ جبراییلی، محمد, "پایش بیماران قلبی عروقی با استفاده از تلفن همراه هوشمند ارومیه", اولین کنگره بین اللملی بیمارستان مجازی , تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1392 .
پروژه های تحقیقاتی (10)

1- "ارزیابی نیازهای یادگیری و عوامل موثر بر آموزش بیماران همودیالیزی(مجری دوم)", 1394.

2- "9- ارزیابی میزان مشارکت کاربران در توسعه سیستم های اطلاعات بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (همكار اصلي طرح) ", 1392.

3- "زیرساخت های لازم برای پیاده سازی انفورماتیک دندانپزشکی (همكار اصلي طرح) ", 1393.

4- "ارزیابی میزان استفاده از فناوری اطلاعات توسط رزیدنت های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (همكار اصلي طرح) ", 1392.

5- "مدیریت دانش در کتابخانه های مستقر در شهر ارومیه (همكار اصلي طرح) ", 1391.

6- "بررسی موانع اجرایی پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت (مجری)", 1391.

7- "بررسی رضایت بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه بر اساس مدل سروکوال (مجری)", 1392.

8- "3- ارزیابی میزان موفقیت سیستم های اطلاعات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه براساس مدل مک لین و دلون (مجری)", 1393 .

9- "میزان استفاده از برنامه های کاربردی تلفن همراه هوشمند در آموزش بالینی دانشجویان پزشکی (مجری)", 1393.

10- "1- نیازهای یادگیری و عوامل موثر بر آموزش بیماران همودیالیز در در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (مجری)", 1393 .
دروس تدریس شده (10)

1- "روش تحقیق".

2- "مدیریت اطلاعات در بحران".

3- "انفورماتیک سلامت (1) ".

4- "زبان اختصاصی HIM".

5- "ساختار نظام سلامت و برنامه های مراقبت بهداشتی".

6- "مدیریت فناوری در حوزه سلامت".

7- "شاخصها و تحلیل داده های بهداشتی".

8- "سیستم های عامل و برنامه های کاربردی".

9- "کاربرد رایانه".

10- "مدیریت اطلاعات سلامت".
سوابق کاری و اجرایی (1)

1-.