محمد رضا محمدی فلاح
 • نام و نام خانوادگی
  • پروفسور محمد رضا محمدی فلاح
 • مدرک تحصیلی
  • بوردتخصصی ارولوژی. فوق تخصص جراحی پیوند کلیه
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه ارولوژی
 • ایمیل
  • mohammadifallah44@gmail.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات (26)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • پروفسور محمد رضا محمدی فلاح
 • مدرک تحصیلی
 • بوردتخصصی ارولوژی. فوق تخصص جراحی پیوند کلیه
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه ارولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات (26)

1-Alizadeh M1, Karimi F, Fallah MR., "Evaluation of verapamil efficacy in Peyronies disease comparing with pentoxifylline", Glob J Health Sci, 2014, 6(7 Spec No):23-30.

2-Mohammadi-Fallah M, Alizadeh M, Ahmadi Lavin T., "Comparison of DMSA scan 99 m and EC scan 99 m in diagnosis of cortical defect and differential renal function", Glob J Health Sci, 2014, 6(7 Spec No):38-43.

3-Tehranchi A, Rezaei Y, Mohammadi-Fallah M, Mokhtari M, Alizadeh M, Abedi F, Khalilzadeh M, Tehranchi P, "Effects of hydrochlorothiazide on kidney stone therapy with extracorporeal shock wave lithotripsy", Urol Ann, 2014, 6(3):208-11.

4-Fallah MM, Falahati M, Mohammadi A, Alizadeh M, Mladkova-Suchy N, Ghasemi-Rad M., "Comparative study of color Doppler voiding urosonography without contrast enhancement and direct radionuclide voiding cystography for diagnosis of vesicoureteric reflux in children", J Ultrasound Med, 2012, 31(1):55-61.

5-Mohammadi-Fallah M1, Hamedanchi S, Tayyebi-Azar A., "Preventive effect of tamsulosin on postoperative urinary retention", Korean J Urol, 2012, 53(6):419-23.

6-Ghafari A1, Makhdoomi K, Ahmadpoor P, Afshari AT, Fallah MM, Rezaee K., "Tuberculosis in Iranian kidney transplant recipients: a single-center experience", Transplant Proc, 2007, 39(4):1008-11.

7-Fallah MR1, Taghizadeh AA, Sharafi AH., "Technical modifications of ureteroneocystostomy in renal transplantation: an 18-year experience", Saudi J Kidney Dis Transpl, 2011, 22(6):1121-7.

8-Mohammadi Fallah MR1, Afshari AT, Estifayi K, Ghafari A, Sepehrvand N, Hatami S., "Frequency of occurrence of vesico-ureteral reflux in kidney transplanted patients with the new technique of uretero-neo- cystostomy (Barry-Taguchi)", Saudi J Kidney Dis Transpl, 2010, 21(2):232-6..

9-Mohammadi Fallah MR1, Taghizadeh Afshari A1, Asadi M1, Sharafi AH1., "Comparision of barry and barry-taguchi ureterovesical reimplantation techniques in kidney transplantations: a randomized clinical trial", Int J Organ Transplant Med, 2010, 1(2):77-83..

10-Ghafari A1, Makhdoomi K, Ahmadpour P, Afshari AT, Fallah MM, Rad PS., "Low-dose versus high-dose cyclosporine induction protocols in renal transplantation", Transplant Proc, 2007, 39(4):1219-22..

11-Zargar MA1, Shahrokh H, Mohammadi Fallah MR, Zargar H., "Comparing Taguchi and anterior Lich-Gregoir ureterovesical reimplantation techniques for kidney transplantation", Transplant Proc, 2005, 37(7):3077-8..

12- "The Evaluation of kidney Transplantation Results in HBs Ag Positive or HCV Ab positive patients".

13-A. TAGlllZADEH AFSHARI, M.R. MOHAMMADIFALLAH, "Complication of urological Complications of Barry’s and modified Licht’s techniques of extraveseal ureteroneoctostomy in renal transplant patients in urumeieh", Medical journal of Islamic Republic of IRAN, 1998, 12(2).

14-محمدي فلاح محمدرضا*, طهرانچي علي, شرفي اميرحسين, "بررسي نتايج درمان آندوسکوپيک رفلاکس مثانه اي حالبي به روش الکتروکواگولاسيون", مجله پزشکی تبریز, 1391, (1)34.

15-محمدرضا محمدی فلاح علی غفاری مقدم علی تقی زاده افشاری موسی اسدی , "مقایسهی دو تکنیک ایمپلانتاسیون مجدد یورترووزیکال باری و باری تاگوچیدر بیماران پیوند کلیه", مجله پزشکی تبریز, 1388, (3)31.

16-دکتر محمدرضا محمدي فلاح – دکتر علی تقی زاده افشاري – دکتر علی طهرانچی – دکتر علی غفاري مقدم – منیژه ساددل, "بررسی نتایج یورتروپیلوستومی با استفاده از حالب گیرنده در کنترل عوارض حالبی بیماران پیوند کلیه", مجله پزشکی ارومیه, 1386, (4)18.

17-دکتر محمدرضا محمدي فلاح – دکتر پژمان شادپور, "الگوي مناسب از نفرکتومی دهنده زنده لاپاروسکوپیک براي کشورهاي در حال توسعه", مجله پزشکی ارومیه, 1384, (1)16.

18-دکتر محمدرضا محمدي فلاح – دکتر سعید صمدزاده, "سوسپانسیون گردن مثانه به روش RAZ تغییر یافته و نتایج آن در 19 مورد", مجله پزشکی ارومیه, 1379, (3)11.

19-دکتر محمدرضا محمدي فلاح- دکتر سعید صمدزاده, "بررسی درد مزمن بیضه بعد از وازکتومی", مجله پزشکی ارومیه, 1378, (4)10.

20-دکتر محمدرضا محمدي فلاح، دکتر عسگراژدر زاده اسکوئی, "بررسی اثر کشش کاتتر مجرا بعد از پروستاتکتومی به روش داخل مجرا", مجله پزشکی ارومیه, 1376, (4)8.

21-دکتر محمدرضا محمدی فلاح*، دکتر علی طهرانچی، دکتر افشين بدل زاده، دکتر امير حسين شرفی، دکتر هادی فلاحتی ، دکتر علی صميمی, "گزارش سه مورد جراحی لاپاراسکوپيک توده آدرنال", مجله پزشکی ارومیه, 1391, (1)23.

22-دکتر منصور عليزاده، دکتر محمدرضا محمدی فلاح*، دکتر مهدی شکوهی، دکتر اميرحسين شرفی ، دکتر منوچهر مقصودی, "بررسی تاثير داروی تامسولوسين در درمان طبی سنگ‌های ديستال حالب", مجله پزشکی ارومیه, 1387, (4)19.

23-دكتر محمدرضا محمدی فلاح*, "بررسی اثرات BCGتراپی داخل مثانه ای بر سطح سرمی PSA", مجله پزشکی ارومیه, 1387, (2)19.

24-دكتر محمدرضا محمدی فلاح*, "مقايسه ارزش تشخيصی CT هليکال با روش‌های معمول تشخيص (IVP و پيلوگرافی رتروگراد) در بيماران مبتلا به درد حاد پهلو با يافته‌های غيرتشخيصی در KUB و سونوگرافی", مجله پزشکی ارومیه, 1387, (4)19.

25-محمدرضا محمدی فلاح*، علی تقی زاده افشاری، اسدی، علی غفاری مقدم، ايوب مولايی ، منيره ساده حال, "معرفی روش جديد يورترونئوسيستومی در بيماران پيوندی", مجله پزشکی ارومیه, 1386, (4)18.

26-نویسندگان: محمدی فلاح محمدرضا*، تقی ‏زاده افشاری علی ، استيفايی کيوان, "تعيين بروز رفلاکس و زيکويورترال در بيماران پيوند کليه با روش جديد آناستوموز حالبی مثانه ای باری – تاگوچی", مجله پزشکی ارومیه, 1384, (4)16.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)

1-Mohammadreza mohammadi fallah, "Safety of Hol- YAGLaser Application in large Impacted UPJ stones without using Ureteral Access sheath", 14 th congress of Iranian Urological Association, 2011.

2-Mohammadreza mohammadi fallah, "Impact of Ureteral Stents on Urological complications in Renal Transplant Recipients in Urmia Imam Khomeini Educational center", 14 th congress of Iranian Urological Association, 2011.

3-Mohammadreza mohammadi fallah, "Effect of Hydrochlorothiazide on ESWL Treatment of Renal Pelvis Calculi", 14 th congress of Iranian Urological Association, 2011.

4-Mohammadreza mohammadi fallah, "Comparitive study of the Effect of Sildenafil Tamsolusin in Threatment of BPH", 14 th congress of Iranian Urological Association, 2011.

5-Mohammadreza mohammadi fallah, "Ureteroneocystomy technical modification in renal transplantation (An 18 years experience)", 12 th Congress of Iranian Urological Association, 2009.

6-Mohammadreza mohammadi fallah, "Endoscopic treatment of vesicoureteral reflux by electrocoagulation", 11th Urological congress, 2008.

7-Mohammadreza mohammadi fallah, "Intial experience with surgical unolaparoscopy", Th 3rd congress of the Iranian endourology and unoaparoscopy society, 2008.

8-Mohammadreza mohammadi fallah, "Complicatiopn and Efficacy Perpetuity of Endoscopic Treatment of the Vesicoureteral Reflux by Electrocoagulation", 13th Iranian annual Congress of Nephrology Urological Association, 2010.

9-Mohammadreza mohammadi fallah, "Comparing Barry and Barry – Taguchi ureterovesical reimplantation technioues for kidney transplantations", XI th congress of the middle EAST Society for organ transplantation, 2008.

10-Mohammadreza mohammadi fallah, "Laparoscopic adernalectomy, a safe procedure?", The 3 rd congress of the Iranian Endourology and Urolaparoscopy Society, 2008.

11-Mohammadreza mohammadi fallah, "Results of Laparoscopic orchidopexy for unpalpable testis", The 3 rd congress of the Iranian Endourology and Urolaparoscopy Society, 2008.

12-محمد رضا محمدی فلاح, "مقایسه ارزش تشخیصی CT هلیکال با روش هاي معمولی در بیماران با درد حاد پهلو با یافته هاي غیر تشخیصی در KUB و سونوگرافی", دهمین کنگره ارولوژي ایران ( دستیاري ), 2007.

13-محمد رضا محمدی فلاح, "اثرات BCG تراپی داخل مثانھ ای بر سطح سرمی PSA", هشتمین کنگره سراسری ھماتولوژی و انکولوژی ایران, 2006.

14-Mohammadreza mohammadi fallah, "CT with 3- D reconstration for the evaluation of vascular anatomy", 10 Th Iranian annual congress of Nephrology , Dialysis and transplantion, 2006.

15-Mohammadreza mohammadi fallah, "Evaluation of urologic complications in 114 case of kidney Transplantation with new technique (Barry – Tagochi ureteroneo)", 10 Th Iranian annual congress of Nephrology , Dialysis and transplantion, 2006.

16-Mohammadreza mohammadi fallah, "Results of ureteropylostomy inmanagement of ureteral complication after renal transplantation", 10 Th Iranian annual congress of Nephrology , Dialysis and transplantion, 2006.

17-Mohammadreza mohammadi fallah, "Malignancy in renal Transplanted patient", 10 Th Iranian annual congress of Nephrology , Dialysis and transplantion, 006.

18-Mohammadreza mohammadi fallah, "KidneyTransplantation Department, Imam Hospital, Urmia University of Medical Sciences, Urmia", 10 Th Iranian annual congress of Nephrology , Dialysis and transplantion, 2006.

19-Mohammadreza mohammadi fallah, "Immunosuppressive protocols and trials mycophenolate mofetile (MMF) pluslow dose versus HIGH dose cyclosporine A (CSA) Induction Protocols in Renal transplantation", World congress of nephrology, 2005.

20-محمد رضا محمدی فلاح, "مقایسه ارزش تشخیصی CT هلیکال با روش هاي معمول تشخیص (IVP پیلوگرافی رتروگراد) در بیماران مبتلا به درد حاد پهلو با یافته هاي غیر تشخیصی KUB و سونوگرافی", دهمین کنگره انجمن ا رولوژي ایران, 1386.

21-محمد رضا محمدی فلاح, "نقش انفوزیون داخل مثانه اي سرم پیش از خارج کردن کاتتر در کاهش احتباس یک مطالعه ،TUR ادراري پس از تصادفی شاهد دار", دهمین کنگره انجمن ارولوژي ایران, 1386.

22-محمد رضا محمدی فلاح, "ترمیم فتق اینگوینال بروش لاپاراسکوپیک", هفتمین کنگره ارولوژي ایران, 1383.

23-محمد رضا محمدی فلاح, "عوارض دراز مدت پیوند کلیه", چهارمین کنگره پیوند اعضاء اصفهان, 1378.

24-محمد رضا محمدی فلاح , "بررسی موفقیت عمل آنتی ریفلاکس ژیل ورنت در بیماران پیوندي و تاثیر عمل آنتی ریفلاکس در میزان عفونت هاي ادراري پس از پیوند", دومین کنگره سراسري پیوند کلیه, 1375.

25-محمد رضا محمدی فلاح , "بررسی مقایسه اي عوارض ارولوژیک یورترونیوسیستوستومی بین تکنیک Barry, Modified lied اکستراوزیکال در بیماران پیوند کلیه در بیمارستان طالقانی ارومیه", کنگره ارولوژي – پیوند کلیه, 1375.
سوابق کاری و اجرایی (1)

1-.