فیروز قادری پاکدل
 • نام و نام خانوادگی
  • فیروز قادری پاکدل
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی فیزیولوژی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی و حیوانات آزمایشگاهی
 • ایمیل
  • info@fgpakdel.com

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات (38)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فیروز قادری پاکدل
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی فیزیولوژی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی و حیوانات آزمایشگاهی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی, "فیزیولوزژی پزشکی", دانشگاه تربیت مدرس, 1381.

2-کارشناسی ارشد, "فیزیولوژی پزشکی", دانشگاه تربیت مدرس, 1374.

3-کارشناسی, "زیست شناسی", دانشگاه ارومیه, 1368.
مقالات (38)

1-غزاله غم خواری نژاد، پرویز شهابی، بهناز صادق زاده، مینا صدیقی الوندی، و فیروز قادری پاکدل, "نقش مهار منتشر شونده قشری بر القای تشنج در هیپوکمپ موش صحرایی نر", مجله پزشکی ارومیه, 1393, 25(4): 309-318.

2-Karamian A, Ghaderi Pakdel F, Ilkhanipoor M, Farokhi F, and Ahmadi A, "An Intra-hippocampal Injection of Nandrolone Induces Learning and Memory Impairments in Rat", Drug Res, 2014, 64(1): 32–35.

3-Hassan Azhdari-Zarmehri, Saeed Semnanian, Yaghoub Fathollahi, and Firouz Ghaderi Pakdel, "Tail Flick Modification of Orexin-A Induced Changes of Electrophysiological Parameters in The Rostral Ventromedial Medulla", Cell Journal (Yakhteh), 2014, 16(2): 131-140.

4-Sanaz Amirabadi1, Firouz Ghaderi Pakdel1, Parviz Shahabi, Somayyeh Naderi, Mostafa Ashrafi Osalou, Ulker Cankurt, "Microinfusion of bupropion inhibits putative GABAergic ventral tegmental area neuronal activity", Basic and Clinical Neuroscience, 2014, 5(3): 182-190..

5-Somayyeh Naderi, Firouz Ghaderi Pakdel, Mostafa Ashrafi Osalou, Ulker Cankurt, "Acute Systemic Infusion of Bupropion Decrease Formalin Induced Pain Behavior in Rat", Korean J Pain, 2014, 27(2): 118-124.

6-Marzieh Jahanbani, Sima Nasri, Firouz Ghaderi Pakdel, Ulker Cunkurt, Parviz Shahabi, Sanaz Amirabadi, Somayyeh Naderi, Mostafa Ashrafi Osalou, "The Effect of Acute Intra Locus Coeruleus (LC) Microinfusion of Bupropion on Formalin-Induced Pain Behavior in Rat", Basic and Clinical Neuroscience, 2014, 5(1): 31-41.

7-Mina Sadighi, Parviz Shahabi, Shahrbanoo Oryan, Firouz Ghaderi Pakdel, Mohammad Asghari, Ali Pashapour, "Effect of low frequency electrical stimulation on spike and wave discharges of perioral somatosensory cortex in WAG/Rij rats.", Pathophysiology, 2013, 20: 171–176.

8-M. Sadighi, P. Shahabi, A. Gorji, F. Ghaderi Pakdel, G. Ghamkhari Nejad, and A. Ghorbanzade, "Role of L- and T-Type Calcium Channels in Regulation of Absence Seizures in Wag/Rij Rats", Neurophysiology, 2013, 45(4): 312-318.

9-Fatemeh Moghaddam Tabrizi and Firouz Ghaderi Pakdel, "Serum Level of Some Minerals during Three Trimesters of Pregnancy in Iranian Women and Their Newborns: A Longitudinal Study", Ind J Clin Biochem, 2013, 1-7.

10-فیروزی رضا و قادری پاکدل فیروز, "بررسی نقش عادتهای آگاهانه در انجام فرایض دینی: پایه های قرآنی، زیستی و شناختی به مثابه سبکی از زندگی", فصلنامه علمی پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت, 1391, 1: 45-65.

11-Hosseini A, Ghaderi Pakdel F, Ahmadi A, and Zare S, "Beneficial Effects of American Ginseng on Epididymal Sperm Analyses in Cyclophosphamide Treated Rats", Cell Journal (Yakhteh), 2012, 14(2): 116-121.

12-حسینی اکرم، احمدی عباس، قادری پاکدل فیروز و صمد زارع, "اثرات مصرف طولانی دوز پایین سیکلوفسفامید بر بافت بیضه در موشهای صحرایی", مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی, 1390, 15(3): 351-360.

13-باران قزلباش، زهیر محمد حسن، فیروز قادری پاکدل و صمد زارع, "اثر هم افزایی مهاری لاکتوباسیلوس رامنوسوس و داروی سیسپلاتین روی میزان تکثیر سلولهای توموری موشهای BALB/c مبتلا به سرطان پستان", مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, 1390, 19(5): 701-710.

14-Nariman Sepehrvand, Firouz Ghaderi Pakdel, Mohammad Hosein Rahimi-Rad, Babak Moosavi-Toomatari and Shahrzad Bazargan-Hejazi, "Practice Guidelines and Clinical Risk Assessment models: is it time to reform?", BMC Medical Informatics and Decision Making, 2011, 11(63): 1-4.

15-حسینی اکرم، زارع صمد، قادری پاکدل فیروز، و احمدی عباس, "ارزیابی اثر آنتی اکسیدانتی عصاره گیاه جینسینگ و ویتامین E بر باروری موش های بزرگ آزمایشگاهی نر به دنبال تیمار طولانی مدت با سیکوفسفامید", فصلنامه باروری و ناباروری, 1389, 11(4): 227-237.

16-صابر قادر پور، صمد زارع و فیروز قادری, "تزریق حاد درون هیپوکامپی بوپروپیون بر روی یادگیری احترازی فعال در موش صحرایی اثر می گذارد", مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی, 1389, 14(3): 293-301.

17-Rahimirad MH, Ghaderi-Pakdel F, Salari-Lak S, "Smoking and asthma in 20–44 year old adults in Urmia, Islamic Republic of Iran", Smoking and asthma in 20–44 year old adults in Urmia, Islamic Republic of Iran, 2008, 14(1): 6-16.

18-E Tavassoli, S Zare, F Ghaderi Pakdel, AA Tehrani, M Tavassoli, "Histopathological Features of Ornithodoros lahorensis Bite on Rat", Iranian J Parasitol, 2007, 2(4): 17-24.

19-Soomaayeh Heysieat-talab, Samad Zare, Firouz Ghaderi Pakdel, Mina Mokhtari hashtjin, "Effects of Administration of Perinatal Bupropion on the Population Spike Amplitude in Neonatal Rat Hippocampal Slices", Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 2010, 13(4): 200-206.

20-مینا مختاری هشتجین، صمد زارع، فیروز قادری پاکدل، سمیه حیثیت طلب, "بررسی اثر تزریق بوپروپیون در درون هسته VTA روی علایم خشونت تسلیم شونده تدافعی ناشی از شوک الکتریکی کف پای موش بزرگ سفید آزمایشگاهی", مجله علوم دارویی تبریز, 1389, 16(3): 125-130.

21-فیروز قادری پاکدل، صمد زارع، سمیه حیثیت طلب، مینا مختاری هشتجین, "o تاثیرات تیمار طولانی مدت پری ناتال (perinatal) بوپروپیون بر تقویت طولانی مدت در برشهای زنده هیپوکامپ موشهای تازه تولد یافته آزمایشگاهی", مجله علوم دارویی تبریز, 1389, 16(2): 107-115.

22-باران قزلباش، فیروز قادری پاکدل، زهیر محمد حسن، صمد زارع، امیر تکمه چی، رحیم حب نقی و سمیه نادری, "بررسی تاثیر تجویز لاکتوباسیلوس رامنوسوس (LMG 18243) بر روند رشد سرطان پستان در موشهای inbred balb/C", مجله پزشکی ارومیه, 1390, 22(3): 230-238.

23-الهام توسلی، فیروز قادری پاکدل، صمد زارع و موسی توسلی, "بررسی توانایی ایجاد فلجی حاصل از کنه اورنیتودوروس لاهورنسیس (Metastigmata-Argaside) در رت", مجله پزشکی ارومیه, 1390, 22(2): 105-111.

24-فیروز قادری پاکدل، سمیه نادری و صمد زارع, "اثر مخالف بوپروپیون در هسته VTA روی رفتارهای جویدن و فرار از قفس در موشهای وابسته به مرفین پس از القاء محرومیت بوسیله نالوکسان", مجله پزشکی ارومیه, 1389, 21(5): 415-422.

25-سمیه حیثیت طلب، صمد زارع و فیروز قادری پاکدل, "تاثیر طولانی مدت تزریق پری ناتال بوپروپیون بر اسپایک های دسته جمعی برشهای زنده هیپوکامپ نوزادان موشهای بزرگ سفید آزمایشگاهی", مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان, 1389, 11(4): 287-294.

26-مریم نوروزی، صمد زارع، فرح فرخی و فیروز قادری پاکدل, "اثر تورین بر نفروتوکسیستی و هپاتوتوکسیستی القا شده با سیس پلاتین در موش صحرایی نر", مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 1389, 4(2):19-25.

27-فیروز قادری پاکدل، صمد زارع، سمیه حیثیت طلب و احسان صبوری, "تاثیر بوپروپیون روی دامنه Population Spike در مقاطع زنده هیپوکامپ موش بزرگ آزمایشگاهی", مجله پزشکی ارومیه, 1388, 20(3):191-200.

28-فیروز قادری پاکدل، سعید نفیسی و امیر احمری, "اثر میدان مخناطیسی بر علایم سندرم محرومیت از مرفین در موش کوچک آزمایشگاهی", مجله پزشکی ارومیه, 1388, 20(1): 40-49.

29-لطف نژاد افشار هادی، حبیبی شفیع و قادری پاکدل فیروز, "سواد رایانه¬ایی و اطلاعاتی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه", مجله مدیریت اطلاعات سلامت, 1386, 4(1): 33-41.

30-Abbas Jamali, Taravat Bamdad, Hoorieh Soleimanjahi, Firouz Ghaderi Pakdel and Ehsan Arefian, "Acute Morphine Administration Reduces White Blood Cells’ Capability to Induce Innate Resistance against HSV-1 Infection in BALB/c Mice", Neuroimmunomodulation, 2007, 14: 16-23.

31-Jamaili A, Roostaee MH, Ghaderi Pakdel F and Bamdad T, "DNA vaccine-encoded glycoprotein B of HSV-1 fails to protect chronic morphine-treated mice against HSV-1 challenge", Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 2007, 30: 71-80.

32-A Shirpoor, B Ilkhanizadeh, R Saadatian, BS Darvari, F Behtaj, M Karimipour, F Ghaderi-Pakdel and E Saboori, "Effect of Vit E on diabetes-induced changes in small intestine and plasma antioxidant capacity in rat", J Physiol Biochem, 2006, 62(3): 171-178.

33-A Shirpoor, MH Khadem Ansari, S Salami, F Ghaderi Pakdel, Y Rasmi, "Effect of vitamin E on oxidative stress status in small intestine of diabetic rat", World J Gastroenterol, 2007, 13(32): 4340-4344.

34-Rouzbeh Motiei-Langroudi, Mohsen Omrani, Mohammad Ali Khoshnoodi, Firouz Ghaderi Pakdel, Emad Yazdanpanah., and Abdol Hossein Abbasian, "Independent coding of movement duration in a repetitive non-visually guided movement", Somatosensory and Motor Research, 2006, 23(1-2): 1-6.

35-شیرپور علیرضا، ایلخانی زاده بهروز، سعادتیان رامین، اسکندری مهدی، قادری پاکدل فیروز، کریمی پور مجتبی، گل علی و پورشهبازی آناهیتا, "تاثیر ویتامین E بر تغییرات ایجاد شده در اثر دیابت در روده کوچک موش صحرایی", مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 1385, 6(4): 337-346.

36-حسین عزیزی، سمنانیان سعید، فتح الهی یعقوب، قادری پاکدل فیروز، اژدری زرمهری حسن، کامبیر رهام پور, "o بررسی اثر رولیپرام بر فعالیت پایه نورونهای هسته پاراژیگانتوسلولاریس و رفتارهای سندرم محرومیت در موشهای صحرایی وابسته به مورفین", نشریه پزشکی یاخته, 1384, 25: 35-42.

37-اژدری زرمهری حسن، سمنانیان سعید، فتح الهی یعقوب، قادری پاکدل فیروز, "پاسخ¬دهی نورون های هسته پاراژیگانتوسلولاریس به فورسکولین در موش صحرایی وابسته به مورفین", نشریه پزشکی یاخته, 1383, 24 : 194-201.

38-قادری پاکدل فیروز، سمنانیان سعید، فتح الهی یعقوب و فیروز آبادی سید محمد پور میر جعفری, "روش جدید برای دریافت و تجزیه و تحلیل فعالیت الکتریکی سلول¬های عصبی", مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 1381, 6 (1).