حمیدرضا خلخالی
 • نام و نام خانوادگی
  • حمیدرضا خلخالی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی آمارزیستی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
 • ایمیل
  • khalkhali@umsu.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
پروژه های تحقیقاتی
دروس تدریس شده
کتاب های چاپ شده
اختراع ها و امتیازهای معنوی
سوابق کاری و اجرایی
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حمیدرضا خلخالی
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی آمارزیستی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی